Vienošanās Nr. 1

 

Pie Monea maksājumu pakalpojumu līguma

 

1. Termini

Šajā Vienošanās lietotajiem terminiem ir nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien šajā Vienošanās nav tieši noteikts pretējais.

Neatkarīgi no Līgumā lietotajiem terminiem, šajā Vienošanās papildus tiek lietoti šādi termini:

1.1. Monea definētais maksājums – Sabiedrības Lietotājam (Nosūtītājam) sniegts maksājumu pakalpojums (tajā skaitā labdarības ziedojumu maksājumi) – bezkonta naudas pārvedums, kura ietvaros Sabiedrība izpilda Nosūtītāja Sabiedrībai dotu rīkojumu par Nosūtītāja autorizēta Monea definētā Maksājuma veikšanu, pārskaitot Pakalpojumu sniedzējam Nosūtītāja noteikto naudas summu, neatverot norēķinu kontu ne Nosūtītājam, ne Pakalpojumu sniedzējam. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Monea definētais maksājums uzskatāms par Monea Maksājumu Līguma izpratnē.

1.2. Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam – Sabiedrības Lietotājam (Nosūtītājam) sniegts maksājumu pakalpojums – bezkonta naudas pārvedums, kura ietvaros Sabiedrība izpilda Nosūtītāja Sabiedrībai dotu rīkojumu par Nosūtītāja autorizēta Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanu, pārskaitot Nereģistrētam saņēmējam Nosūtītāja noteikto naudas summu, neatverot norēķinu kontu ne Nosūtītājam, ne Nereģistrētam saņēmējam. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam uzskatāms par Monea Maksājumu Līguma izpratnē.

1.3. Nereģistrēts saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kura nav Monea Lietotājs, un kurai Sabiedrība pārskaita Nosūtītāja norādīto naudas summu, pamatojoties uz Nosūtītāja Sabiedrībai šīs Vienošanās 5. punktā noteiktajā kārtībā doto rīkojumu. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Nereģistrēts saņēmējs uzskatāms par Saņēmēju Līguma izpratnē.

1.4. Nereģistrētā saņēmēja unikālais identifikators - IBAN konta numurs, kuram ir jābūt Līguma 3.13. punktā minētas kredītiestādes piešķirtam.

1.5. Pakalpojumu sniedzējs – juridiska persona, kurai Lietotājs (Nosūtītājs), izmantojot Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus, veic maksājumus, lai apmaksātu Pakalpojumu sniedzēja Lietotājam izrakstītu rēķinu vai samaksātu Pakalpojumu sniedzējam par pakalpojumiem, kurus Lietotājs ir izmantojis. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Pakalpojumu sniedzējs ir uzskatāms par Saņēmēju Līguma izpratnē.

1.6. Pakalpojumu sniedzēja unikālais identifikators – IBAN konta numurs, kuram ir jābūt Līguma 3.13. punktā minētas kredītiestādes piešķirtam.

1.7. Vienošanās – šī Lietotāja un Sabiedrības starpā tiesiski noslēgtā vienošanās Nr.1, kura nosaka Lietotāja un Sabiedrības tiesības, pienākumus saistības un apliecinājumus, ko Lietotājs un Sabiedrība uzņemas un sniedz viens otram saistībā ar Monea izmantošanu, kas visā tās spēkā esamības laikā regulē Lietotāja un Sabiedrības savstarpējās attiecības, un kura tās spēkā stāšanās brīdī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

2. Priekšmets

2.1. Sabiedrība šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā nodrošina Lietotājam iespēju:

2.1.1. Veikt Monea definētos maksājumus;

2.1.2.  Veikt Monea maksājumus nereģistrētiem saņēmējiem.

 

3. Pieteikšanās un lietošanas uzsākšana

3.1. Sabiedrība nodrošina Lietotājam iespēju izmantot Vienošanās 2.1.punktā minētos pakalpojumus Monea aplikācijas rēķinu izvēlnē.

3.2. Lietotājs, kuram jau ir spēkā esošs Līgums ar Sabiedrību, uzsāk Vienošanās 2.1. punktā noteikto Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmantošanu sekojošā veidā:

3.2.1. Savā Lietotāja Monea aplikācijas profilā, nospiežot rēķinu izvēlni, parādās uznirstošais logs, kas satur norādi (saiti) uz šo Vienošanos., Lietotājam ir jāiepazīstas ar Vienošanās saturu. Vienošanās tās aktuālajā redakcijā ir pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/lietosanas-noteikumi/

3.2.2. Uznirstošajā logā Lietotājam tiek piedāvātas iespējas piekrist šīs Vienošanās noteikumiem vai atlikt piekrišanu. Ja Lietotājs, pēc detalizētas iepazīšanas ar Vienošanās saturu, piekrīt Vienošanās noteikumiem, Lietotājs savā Monea aplikācijas profilā uznirstošajā logā nospiež uz izvēlnes, kas apzīmē Lietotāja piekrišanu Vienošanās noteikumiem, tādējādi nepārprotami izsakot savu piekrišanu Vienošanās noteikumiem un nosacījumiem un atzīstot tos par sev saistošiem.

3.2.3. Pēc tam, kad Lietotājs ir veicis Vienošanās 3.2.1. punktā un 3.2.2. punktā minētās darbības, Sabiedrība Monea aplikācijā nodrošina Lietotājam iespēju izmantot Vienošanās 2.punktā minētos pakalpojumus, proti, nodrošina pieeju Monea aplikācijas rēķinu sadaļai, un Lietotājs var uzsākt izmantot šīs Vienošanās 2.1. punktā norādītos Sabiedrības sniegtos maksājumu pakalpojumus.

3.2.4. Ņemot vērā Sabiedrībai ar normatīvajiem aktiem noteiktos pienākumus, tajā skaitā, bet ne tikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā, kā arī ņemot vērā ar Monea lietošanu saistītās tehniskās un drošības prasības, Sabiedrībai ir tiesības atteikt Lietotājam iespēju izmantot šīs Vienošanās 2.1. punktā norādītos Sabiedrības sniegtos maksājumu pakalpojumus (t.i. nesniegt Lietotājam piekļuvi Monea aplikācijas rēķinu izvēlnei), nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

3.2.5. Ja Lietotājs, pēc detalizētas iepazīšanās ar Vienošanās saturu, nepiekrīt Vienošanās noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs savā Monea aplikācijas profilā nospiež attiecīgo izvēlni. Šajā gadījumā Lietotājs neiegūst tiesības uzsākt izmantot šīs Vienošanās 2.1. punktā norādītos Sabiedrības sniegtos maksājumu pakalpojumus, un Lietotājs tiek novirzīts atpakaļ uz Monea aplikācijas galveno izvēlni.

3.3. Lietotājs, kuram nav spēkā esošs Līgums ar Sabiedrību, uzsāk Līguma 2. punktā un Vienošanās 2.1. punktā noteikto Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmantošanu, piekrītot Līguma un šīs Vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteikumiem un nosacījumiem Līguma 3. punktā noteiktajā kārtībā. Līgums, tajā skaitā šī Vienošanās, stāsies spēkā Līgumā 4. punktā noteiktajā kārtībā.

 

4. Monea definētie maksājumi

4.1. Monea definēto maksājumu veikšanas kārtība ir noteikta šajā Vienošanās 4. nodaļā, un Līguma 9. nodaļa Monea definēto maksājumu veikšanai nav piemērojama. Līgumā ietvertā atsauce uz Līguma 9.1. punktu šīs Vienošanās piemērošanas vajadzībām saistībā ar Monea definēto maksājumu veikšanu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 4.4. punktu, savukārt atsauce uz Līguma 9. nodaļu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 4. nodaļu.

4.2. Lai veiktu Monea definēto maksājumu, Lietotājs, izmantojot savu Monea aplikācijas profilu, rēķinu izvēlnē no Sabiedrības piedāvātā Pakalpojumu sniedzēju saraksta izvēlas Pakalpojumu sniedzēju, kuram Lietotājs vēlas veikt maksājumu, kā rezultātā Lietotāja Monea aplikācijas profilā tiek atvērta attiecīga maksājuma rīkojuma forma.

4.3. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, Lietotājs dod Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea definēto maksājumu - pārskaitīt noteiktu naudas summu Pakalpojumu sniedzējam, konkrētā Monea definētā maksājuma rīkojuma formā: 

4.3.1. Norādot prasīto informāciju obligāti aizpildāmajos laukos (dialoga logos), tajā skaitā, bet ne tikai, informāciju par naudas summas apmēru, kura pārskaitāma Pakalpojuma sniedzējam;

4.3.2. Norādot Pakalpojuma sniedzējam paredzētu konkrētā Monea definētā maksājuma aprakstu, ja Lietotājs vēlas sniegt šādu informāciju Pakalpojuma sniedzējam, un ja Pakalpojuma sniedzējs ir izvēlējies saņemt šādu informāciju. Sabiedrībai, ciktāl to pieļauj pamērojamie normatīvie akti, neiestājas nekāda atbildība par minētās informācijas saturu.

4.4. Dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea definēto maksājumu Vienošanās 4.3. punktā noteiktajā kārtībā, rīkojuma došanas ietvaros (pirms Monea definētā maksājuma faktiskas izpildīšanas), Lietotājs dod piekrišanu (autorizē) Monea definētajam maksājumam, apstiprinot attiecīgo maksājumu ar PIN koda ievadīšanu kā tas paredzēts Līguma 6.2. punktā. Līguma, tajā skaitā šīs Vienošanās ietvaros, Monea definētā maksājuma autorizācijas brīdis sakrīt ar Monea definētā maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi.

4.5. Monea definētais maksājums, attiecībā uz kuru Lietotājs veicis visas Vienošanās 4.3. un 4.4. punktā norādītās darbības, tiek uzskatīts par apstiprinātu Monea Maksājumu un Lietotājs to nevar atsaukt.

4.6. Lai izpildītu apstiprinātu Monea Maksājumu, Sabiedrība, izmantojot Nosūtītāja Reģistrēto karti, pieprasa no Nosūtītāja Kartes konta summu, kura sastāv no Vienošanās 4.3.1. punktā norādītās naudas summas, kuru Lietotājs kā Nosūtītājs vēlas pārskaitīt Pakalpojuma sniedzējam, un Līguma 7.2. punktā norādītās Komisijas maksas, kuru Lietotājs ir apņēmies maksāt Sabiedrībai, kopsummas. Apstiprinot šo Vienošanos tās 3. punktā noteiktajā kārtībā, Lietotājs visas šīs Vienošanās darbības laikā neatsaucami pilnvaro Sabiedrību dot rīkojumus Lietotāja kartes bankai norakstīt no Lietotāja (Nosūtītāja) Kartes konta apstiprināta Monea Maksājuma izpildīšanai naudas summu, kas identiska šajā punktā minētajai naudas kopsummai.

4.7. Saņemot apstiprinājumu no Lietotāja kartes bankas, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu), Sabiedrība pārskaita uz Pakalpojuma sniedzēja IBAN konta numuru, kurš norādīts kā Pakalpojuma sniedzēja unikālais identifikators, tādu naudas summu, kura identiska Vienošanās 4.3.1. punktā norādītajai naudas summai.

4.8. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība var pārskaitīt Vienošanās 4.3.1. punktā norādīto naudas summu uz Vienošanās 4.7. punktā minēto Pakalpojuma sniedzēja IBAN konta numuru nekavējoties pēc tam, kad Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas ir saņēmusi šīs Vienošanās 4.7. punktā minēto apstiprinājumu, pirms Sabiedrība šīs Vienošanās 4.6. punktā minēto naudas kopsummu ir faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē. Gadījumā, ja Sabiedrība pārskaita naudas summu uz Pakalpojumu sniedzēja Vienošanās 4.7. punktā minēto IBAN konta numuru pirms Vienošanās 4.6. punktā minētās naudas kopsummas faktiskas saņemšanas Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē, Sabiedrība iegūst prasījuma tiesības pret Lietotāju (Nosūtītāju) tādā apmērā, kurš identisks naudas summas, kuru Sabiedrība, izpildot Lietotāja apstiprinātu Monea Maksājumu, ir pārskaitījusi uz Pakalpojumu sniedzēja Vienošanās 4.7. punktā minēto IBAN konta numuru, un Komisijas maksas kopsummai, atņemot naudas summu, kuru Sabiedrība no Lietotāja faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā saistībā ar attiecīgā Monea Maksājuma izpildīšanu.

4.9. Sabiedrība nodrošina Monea Maksājuma veikšanu tikai EUR (eiro) valūtā. Sabiedrība neveic maksājuma summas konvertēšanu. Ja Vienošanās 4.6. punktā norādītā naudas kopsumma Lietotāja kartes kontā ir citā valūtā, nevis EUR, tās konvertēšanu var veikt Lietotāja kartes banka, pamatojoties uz Lietotāja un Lietotāja kartes bankas starpā pastāvošo vienošanos.

4.10. Maksimālais Monea Maksājuma izpildes laiks ir divas darba dienas no Monea definētā maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža.

4.11. Monea definētā maksājuma rīkojums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Monea definētais maksājums saskaņā ar Vienošanās 4.5. punktu ir kļuvis par apstiprinātu Monea Maksājumu. Lietotājs nevar atsaukt saņemtu Monea Maksājuma rīkojumu.

4.12. Sabiedrībai ir pienākums izpildīt tikai apstiprinātu Monea Maksājumu.

4.13. Informācija par Pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un Unikālo identifikatoru ir automātiski iekļauta Monea definētā maksājuma rīkojuma formā, un Lietotājam nav iespēja šo informāciju mainīt. Lietotājam ir pienākums pārliecināties par minētās informācijas pareizību, pirms Lietotājs autorizē Monea definēto maksājumu. Sabiedrībai ir pienākums pārliecināties, ka Monea definētā maksājuma rīkojuma formā norādītais Pakalpojuma sniedzēja unikālais identifikators atbilst Pakalpojumu sniedzējam.

4.14. Sabiedrība izpilda Monea definētā maksājuma rīkojumu pamatojoties tikai un vienīgi uz tajā norādīto Pakalpojumu sniedzēja unikālo identifikatoru. Gadījumā, ja Lietotājs nav pārliecinājies, ka vēlas pārskaitīt attiecīgo naudas summu konkrētajam Monea definētā maksājuma rīkojuma formā norādītajam Pakalpojuma sniedzējam uz konkrēto Monea definētā maksājuma rīkojuma formā norādīto Pakalpojuma sniedzēja unikālo identifikatoru, Sabiedrība nav atbildīga par Monea definētā maksājuma neizpildīšanu vai kļūdainu izpildīšanu un par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam varētu būt radušies, tajā skaitā bet ne tikai, Sabiedrībai nav pienākums atgriezt Lietotājam (Nosūtītājam) ne Vienošanās 4.3.1. punktā norādīto naudas summu, ne arī Komisijas maksu.

4.15. Lietotājs ir atbildīgs par tās informācijas, kuru tas norādījis saskaņā ar šīs Vienošanās 4.3.1. punktu un 4.3.2. punktu, pareizību, un Sabiedrība neatbild par zaudējumiem un / vai kaitējumu, kuri varētu būt radušies, ja Lietotājs, dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea definēto maksājumu, ir kļūdījies, norādot iepriekš minēto informāciju. Tajā skaitā, Lietotājs piekrīt, ka Monea definēto maksājumu veikšanai Lietotājam saskaņā ar šīs Vienošanās 4.3.1. punktu var tikt prasīts norādīt klienta numuru, rēķina numuru vai citu Pakalpojuma sniedzēja noteiktu Lietotāju identificējošu informāciju. Lietotājs apzinās, ka nepareiza lietotāja numura, rēķina numura vai citas Vienošanās 4.3.1. punktā minētas informācijas norādīšanas gadījumā Pakalpojumu sniedzējam var nebūt iespējams identificēt un apstrādāt Lietotāja veikto maksājumu.

4.16. Gadījumā, ja Lietotājs ir kļūdījies, norādot Vienošanās 4.3.1. un / vai 4.3.2. punktā minēto informāciju, Sabiedrība, saņemot attiecīgu Lietotāja iesniegumu, cenšas atgūt ar attiecīgo Monea definēto maksājumu saistīto naudas summu, un Lietotājam ir pienākums divu nedēļu laikā no attiecīga Sabiedrības rēķina saņemšanas segt Sabiedrības izdevumus, kuri Sabiedrībai radušies, cenšoties atgūt ar šādu Monea definēto maksājumu saistīto naudas summu.

4.17. Monea Maksājums ir uzskatāms par izpildītu brīdī, kad Vienošanās 4.3.1.punktā minētā naudas summa ir tikusi ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja kontā ar Vienošanās 4.7. punktā minēto IBAN konta numuru, neatkarīgi no tā, vai un kad Pakalpojumu sniedzēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs minēto naudas summu dara pieejamu Pakalpojumu sniedzējam.

4.18. Sabiedrībai ir tiesības atteikties izpildīt apstiprinātu Monea Maksājumu šādos gadījumos:

4.18.1. Ja nav ievēroti šīs Vienošanās un / vai Līguma noteikumi, tajā skaitā, bet ne tikai:

4.18.1.1. Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas nav saņēmusi Vienošanās 4.7. punktā minēto apstiprinājumu, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu);

4.18.1.2. Naudas summa, kuru Lietotājs norādījis Monea Maksājuma rīkojumā saskaņā ar šīs Vienošanās 4.3.1. punktu, pārsniedz noteiktos Monea Maksājuma apjoma ierobežojumus;

4.18.1.3. Izpildot Monea Maksājuma rīkojumu, tiktu pārsniegti Monea Maksājuma intensitātes ierobežojumi vai Lietotāja noteiktie Monea Maksājuma limiti;

4.18.2. Sabiedrība bloķē Lietotāja Monea aplikācijas profilu Līguma 6. nodaļā noteiktajā kārtībā.

4.18.3. Monea Maksājuma izpildi aizliedz spēkā esošo normatīvo aktu prasības vai tā nav iespējama, ņemot vērā Sabiedrības saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

4.19. Informācija par Monea Maksājuma izpildīšanas atteikuma iemesliem, kā arī to kļūdu labošanas procedūru, kas bijušas par pamatu atteikumam, Sabiedrība ne vēlā kā Vienošanās 4.10. punktā paredzētajā termiņā Nosūtītājam nodrošina Lietotāja Monea aplikācijas profila atskaišu sadaļā. 

4.20. Ja Sabiedrība ir atteikusies izpildīt Monea Maksājuma rīkojumu Vienošanās 4.18. punktā noteiktajos gadījumos, Monea Maksājuma rīkojums netiek uzskatīts par apstiprinātu.

4.21. Sabiedrība Lietotāja Monea aplikācijas profila maksājumu atskaišu sadaļā nekavējoties nodrošina Lietotājam pieejamu atskaiti par tā Monea Maksājumiem.

4.22. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Sabiedrība negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par Monea aplikācijas un / vai Lietotāja Monea aplikācijas profila nepārtrauktu darbību un pieejamību rīkojuma došanai Sabiedrībai par Monea definēto maksājuma veikšanu.

4.23. Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt (papildināt vai samazināt) to Pakalpojumu sniedzēju loku, kuru rēķinu apmaksa iespējama, izmantojot Monea definētos maksājumus.

4.24. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība tikai un vienīgi izpilda Lietotāja dotu Monea definētā maksājuma rīkojumu saskaņā ar Likumu, Līgumu un Vienošanos. Šī Vienošanās negroza un neatceļ Lietotāja un Pakalpojuma sniedzēja savstarpējās tiesiskās attiecības un to saturu. Tajā skaitā, bet ne tikai, šī Vienošanās neskar Lietotāja tiesības un / vai pienākumu veikt maksājumu Pakalpojumu sniedzējam, kā arī šāda maksājuma apmēru un veikšanas nosacījumus (tajā skaitā termiņus). Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Sabiedrībai nav pienākuma un tā neiesaistīsies jebkādu domstarpību, strīdu vai nesaskaņu risināšanā starp Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju, tajā skaitā, bet ne tikai, gadījumos, kad Pakalpojumu sniedzējs nespēj veikt Lietotāja veiktā maksājuma identificēšanu, ja Lietotājs kļūdījies norādot 4.3.1. punktā minēto informāciju. Saņemot attiecīgu Lietotāja rakstisku pieprasījumu, Sabiedrība, papildus 4.21. punktā noteiktajam, var sniegt Lietotājam informāciju par Monea definētā maksājuma izpildīšanu.

 

5. Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam

5.1. Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam veikšanas kārtība ir noteikta šajā Vienošanās 5. nodaļā, un Līguma 9. nodaļa Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanai nav piemērojama. Līgumā ietvertā atsauce uz Līguma 9.1. punktu šīs Vienošanās piemērošanas vajadzībām saistībā ar Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 5.4. punktu, savukārt atsauce uz Līguma 9. nodaļu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 5. nodaļu.

5.2. Lai veiktu Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, Lietotājs savā Monea aplikācijas profilā rēķinu izvēlnē izvēlas jauna maksājuma pievienošanas opciju, kā rezultātā Lietotāja Monea aplikācijas profilā tiek atvērta attiecīga maksājuma rīkojuma forma (šablons), kuru Lietotājam ir iespēja saglabāt kā savu definēto maksājumu. 

5.3. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, Lietotājs dod Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam - pārskaitīt noteiktu naudas summu personai, kura nav kļuvusi par Sabiedrības klientu, konkrētā Monea maksājuma rīkojuma formā norādot:

5.3.1. Nereģistrētā saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja Nereģistrēts saņēmējs ir fiziska persona) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (ja Nereģistrēts saņēmējs ir juridiska persona);

5.3.2. Nereģistrētā saņēmēja unikālo identifikatoru.;

5.3.3. Naudas summas apmēru, kuru Lietotājs vēlas pārskaitīt Nereģistrētam saņēmējam;

5.3.4. Nereģistrētam saņēmējam paredzētu konkrētā Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam aprakstu, ja Lietotājs vēlas sniegt šādu informāciju Nereģistrētam saņēmējam. Sabiedrībai, ciktāl to pieļauj pamērojamie normatīvie akti, neiestājas nekāda atbildība par minētās informācijas saturu.

5.4. Dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam Vienošanās 5.3. punktā noteiktajā kārtībā, rīkojuma došanas ietvaros (pirms Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam faktiskas izpildīšanas), Lietotājs dod piekrišanu (autorizē) Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, apstiprinot attiecīgo maksājumu ar PIN koda ievadīšanu kā tas paredzēts Līguma 6.2. punktā. Līguma, tajā skaitā šīs Vienošanās ietvaros, Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam autorizācijas brīdis sakrīt ar Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam rīkojuma saņemšanas brīdi.

5.5. Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam, attiecībā uz kuru Lietotājs veicis visas Vienošanās 5.3. un 5.4. punktā norādītās darbības, tiek uzskatīts par apstiprinātu Monea Maksājumu un Lietotājs to nevar atsaukt.

5.6. Lai izpildītu apstiprinātu Monea Maksājumu, Sabiedrība, izmantojot Nosūtītāja Reģistrēto karti, pieprasa no Nosūtītāja Kartes konta summu, kura sastāv no Vienošanās 5.3.3. punktā norādītās naudas summas, kuru Lietotājs kā Nosūtītājs vēlas pārskaitīt Nereģistrētam saņēmējam, un Līguma 7.2. punktā norādītās Komisijas maksas, kuru Lietotājs ir apņēmies maksāt Sabiedrībai, kopsummas. Apstiprinot šo Vienošanos tās 3. punktā noteiktajā kārtībā, Lietotājs visas šīs Vienošanās darbības laikā neatsaucami pilnvaro Sabiedrību dot rīkojumus Lietotāja kartes bankai norakstīt no Lietotāja (Nosūtītāja) Kartes konta apstiprināta Monea Maksājuma izpildīšanai naudas summu, kas identiska šajā punktā minētajai naudas kopsummai.

5.7. Saņemot apstiprinājumu no Lietotāja kartes bankas, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu), Sabiedrība pārskaita uz Nereģistrēta saņēmēja IBAN konta numuru, kurš norādīts kā Nereģistrēta saņēmēja unikālais identifikators, tādu naudas summu, kura identiska Vienošanā 5.3.3. punktā norādītajai naudas summai.

5.8. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība var pārskaitīt Vienošanās 5.3.3. punktā norādīto naudas summu uz Vienošanās 5.7. punktā minēto Nereģistrēta saņēmēja IBAN konta numuru nekavējoties pēc tam, kad Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas ir saņēmusi šīs Vienošanās 5.7. punktā minēto apstiprinājumu, pirms Sabiedrība šīs Vienošanās 5.6. punktā minēto naudas kopsummu ir faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē. Gadījumā, ja Sabiedrība pārskaita naudas summu uz Nereģistrēta saņēmēja Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru pirms Vienošanās 5.6. punktā minētās naudas kopsummas faktiskas saņemšanas Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē, Sabiedrība iegūst prasījuma tiesības pret Lietotāju (Nosūtītāju) tādā apmērā, kurš identisks naudas summas, kuru Sabiedrība, izpildot Lietotāja apstiprinātu Monea Maksājumu, ir pārskaitījusi uz Nereģistrēta saņēmēja Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru, un Komisijas maksas kopsummai, atņemot naudas summu, kuru Sabiedrība no Lietotāja faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā saistībā ar attiecīgā Monea Maksājuma izpildīšanu.

5.9. Sabiedrība nodrošina Monea Maksājuma veikšanu tikai EUR (eiro) valūtā. Sabiedrība neveic maksājuma summas konvertēšanu. Ja Vienošanās 5.6. punktā norādītā naudas kopsumma Lietotāja kartes kontā ir citā valūtā, nevis EUR, tās konvertēšanu var veikt Lietotāja kartes banka, pamatojoties uz Lietotāja un Lietotāja kartes bankas starpā pastāvošo vienošanos.

5.10. Maksimālais Monea Maksājuma izpildes laiks ir divas darba dienas no Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam rīkojuma saņemšanas brīža.

5.11. Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam rīkojums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam saskaņā ar Vienošanās 5.5. punktu ir kļuvis par apstiprinātu Monea Maksājumu. Lietotājs nevar atsaukt saņemtu Monea Maksājuma rīkojumu.

5.12. Sabiedrībai ir pienākums izpildīt tikai apstiprinātu Monea Maksājumu.

5.13. Sabiedrība izpilda Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, pamatojoties tikai un vienīgi uz tajā norādīto Nereģistrēta saņēmēja unikālo identifikatoru. Gadījumā, ja Lietotājs nav pārliecinājies par Nereģistrēta saņēmēja unikālā identifikatora pareizību, Sabiedrība nav atbildīga par Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam neizpildīšanu vai kļūdainu izpildīšanu un par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam varētu būt radušies, tajā skaitā bet ne tikai, Sabiedrībai nav pienākums atgriezt Lietotājam (Nosūtītājam) ne Vienošanās 5.3.3. punktā norādīto naudas summu, ne arī Komisijas maksu.

5.14. Lietotājs ir atbildīgs par tās informācijas, kuru tas norādījis saskaņā ar šīs Vienošanās 5.3.1. - 5.3.4. punktu, pareizību, un Sabiedrība neatbild par zaudējumiem un / vai kaitējumu, kuri varētu būt radušies, ja Lietotājs, dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, ir kļūdījies, norādot iepriekš minēto informāciju.

5.15. Gadījumā, ja Lietotājs ir kļūdījies, norādot Vienošanās 5.3.1.-5.3.4. punktā minēto informāciju, Sabiedrība, saņemot attiecīgu Lietotāja iesniegumu, cenšas atgūt ar attiecīgo Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam saistīto naudas summu, un Lietotājam ir pienākums divu nedēļu laikā no attiecīga Sabiedrības rēķina saņemšanas segt Sabiedrības izdevumus, kuri Sabiedrībai radušies, cenšoties atgūt ar šādu Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam saistīto naudas summu.

5.16. Monea Maksājums ir uzskatāms par izpildītu brīdī, kad Vienošanās 5.3.3.punktā minētā naudas summa ir tikusi ieskaitīta Nereģistrēta saņēmēja kontā ar Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru, neatkarīgi no tā, vai un kad Nereģistrēta saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs minēto naudas summu dara pieejamu Nereģistrētam saņēmējam.

5.17. Sabiedrībai ir tiesības atteikties izpildīt apstiprinātu Monea Maksājumu šādos gadījumos:

5.17.1. Ja nav ievēroti šīs Vienošanās un / vai Līguma noteikumi, tajā skaitā, bet ne tikai:

5.17.1.1. Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas nav saņēmusi Vienošanās 5.7. punktā minēto apstiprinājumu, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu);

5.17.1.2. Naudas summa, kuru Lietotājs norādījis Monea Maksājuma rīkojumā saskaņā ar šīs Vienošanās 5.3.3. punktu, pārsniedz noteiktos Monea Maksājuma apjoma ierobežojumus;

5.17.1.3. Izpildot Monea Maksājuma rīkojumu, tiktu pārsniegti Monea Maksājuma intensitātes ierobežojumi vai Lietotāja noteiktie Monea Maksājuma limiti;

5.17.2. Sabiedrība bloķē Lietotāja Monea aplikācijas profilu Līguma 6. nodaļā noteiktajā kārtībā.

5.17.3. Monea Maksājuma izpildi aizliedz spēkā esošo normatīvo aktu prasības vai tā nav iespējama, ņemot vērā Sabiedrības saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

5.17.4. Sabiedrībai pastāv pamatotas aizdomas, ka norēķina konts ar Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru ir atvērts juridiskai personai vai fiziskai personai, kuras nosaukums un/vai reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un/vai personas kods neatbilst Lietotāja saskaņā ar Vienošanās 5.3.1. punktu norādītajai informācijai.

5.18. Informācija par Monea Maksājuma izpildīšanas atteikuma iemesliem, kā arī to kļūdu labošanas procedūru, kas bijušas par pamatu atteikumam, Sabiedrība ne vēlā kā Vienošanās 5.10. punktā paredzētajā termiņā Nosūtītājam nodrošina Lietotāja Monea aplikācijas profila atskaišu sadaļā.

5.19. Ja Sabiedrība ir atteikusies izpildīt Monea Maksājuma rīkojumu Vienošanās 5.17. punktā noteiktajos gadījumos, Monea Maksājuma rīkojums netiek uzskatīts par apstiprinātu.

5.20. Sabiedrība Lietotāja Monea aplikācijas profila maksājumu atskaišu sadaļā nekavējoties nodrošina Lietotājam pieejamu atskaiti par tā Monea Maksājumiem.

5.21. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Sabiedrība negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par Monea aplikācijas un / vai Lietotāja Monea aplikācijas profila nepārtrauktu darbību un pieejamību rīkojuma došanai Sabiedrībai par Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanu.

5.22. Piekrītot šīs Vienošanās noteikumiem, Lietotājs apzinās, ka Vienošanās 5.nodaļā minētie pakalpojumi (t.i., Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam) var nebūt pieejams uzreiz pēc Vienošanās noslēgšanas. Neatkarīgi no iepriekšminētā, šīs Vienošanās noteikumi un nosacījumi attiecībā uz Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam kļūst automātiski saistoši brīdī, kad pakalpojums Monea aplikācijā nodrošināts.

 

6. Pakalpojuma sniegšanas maksa

6.1. Par pakalpojumiem, ko Sabiedrība sniedz Lietotājam saskaņā ar šo Vienošanos, Lietotājs maksā Sabiedrībai Komisijas maksu Līguma 7. nodaļā noteiktajā apmērā un Līgumā un šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā.

6.2. Jebkuru šaubu novēršanai, Līguma 7.6. punkts saistībā ar Vienošanās 2.1. punktā noteikto maksājumu pakalpojumu sniegšanu nav piemērojams.

 

7. Personas datu apstrāde

7.1. Lietotājs piekrīt, ka, papildus Līgumā noteiktajam, Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus saskaņā ar šo Vienošanās 7. nodaļu.

7.2. Šajā Vienošanās noteikto saistību izpildei, ar mērķi sniegt Lietotājam Vienošanās 2.1. punktā noteiktos pakalpojumus, Sabiedrība, papildus Līgumā norādītajiem datu veidiem, apstrādā arī šādus datus:

7.2.1. Informācija par Lietotāja noslēgtajiem līgumiem ar Pakalpojumu sniedzējiem (līguma numurs, rēķina numurs, klienta numurs, maksājumu summa u.tml.).

7.2.2. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība no Pakalpojumu sniedzējiem saņem un apstrādā Lietotāja personas datus, kas nepieciešami šajā Vienošanās paredzēto pakalpojumu sniegšanai un kas minēti Vienošanās 7.2.1.punktā.

7.3. Lai nodrošinātu Monea definētā maksājuma veikšanu un, jo īpaši, Pakalpojumu sniedzēja iespēju sazināties ar Lietotāju saistībā ar Monea definēto maksājumu, Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība Pakalpojumu sniedzējam, kuram Lietotājs pārskaitījis naudas summu, izmantojot Monea definēto maksājumu, nodod šādus Lietotāja datus:

7.3.1. Lietotāja vārds un uzvārds, ko Lietotājs norādījis Sabiedrībai saskaņā ar Līguma 11.2.1.punktu;

7.3.2. Lietotāja Personas kods, ko Lietotājs norādījis Sabiedrībai saskaņā ar Līguma 11.2.2.punktu;

7.3.3. Lietotāja Reģistrētais tālruņa numurs, ko Lietotājs norādījis Sabiedrībai saskaņā ar Līguma 11.2.4.punktu;

7.3.4.  Lietotāja unikālais identifikators;

7.3.5.  Informācija, ko Lietotājs norādījis brīvi aizpildāmajā maksājuma apraksta laukā (Vienošanās 4.3.2. punkts un 5.3.4. punkts).

7.4. Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus saskaņā ar Sabiedrības Personas datu aizsardzības politiku, kas elektroniski pieejama Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/personas-datu-aizsardziba/, un kas uzskatāma par Līguma un šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

 

8. Apliecinājumi

8.1. Lietotājs sniedz sekojošus apliecinājumus, kuriem jābūt spēkā esošiem un patiesiem šīs Vienošanās spēkā stāšanās brīdī kā arī visā tās darbības laikā:

8.1.1. Nereģistrētais saņēmējs ir Latvijas republikas rezidents.

8.1.2. Lietotājs izmantos Monea definēto maksājumu tikai un vienīgi apmaksājot Pakalpojumu sniedzēja Lietotājam izrakstītu rēķinu un / vai norēķinoties par pakalpojumiem, kurus izmantojis vai saņēmis Lietotājs.

8.1.3. Lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz privāttiesisku vienošanos, ir ieguvis tiesības veikt tāda rēķina, kuru Pakalpojumu sniedzējs nav izrakstījis Lietotājam, apmaksu, kā arī apņemas izpildīt visus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tajā skaitā, bet ne tikai, paziņošanas pienākumu, saistībā ar šāda rēķina apmaksu.

8.1.4. Lietotājs neizmantos Monea saimnieciskās darbības ietvaros un Lietotājs neizmantos Monea norēķinoties par precēm un/vai pakalpojumiem, izņemot Monea definēto maksājumu veikšanu.

8.1.5. Lietotājs izmantos Monea tikai savstarpējiem norēķiniem privātiem mērķiem privātpersonu starpā, izņemot Monea definēto maksājumu veikšanu, nepārsniedzot Sabiedrības noteiktos Monea maksājumu apjoma un intensitātes ierobežojumus.

8.2. Šīs Vienošanās spēkā stāšanās brīdī Līguma 5.1.10. punktā minētais apliecinājums tiek izteikts Vienošanās 8.1.3. punkta redakcijā, savukārt Līguma 5.1.11. punktā minētais apliecinājums tiek izteikts Vienošanās 8.1.4. redakcijā. Citus Līguma 5. nodaļā minētos apliecinājumus šīs Vienošanās spēkā stāšanās negroza.

8.3. Jebkuru šaubu novēršanai, saistībā ar šajā Vienošanās 8. nodaļā minētajiem apliecinājumiem piemērojami Līguma 5.2.-5.3. punkti.

 

9. Vienošanās spēkā stāšanās, darbības termiņš un izbeigšana

9.1. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz Lietotājs ir veicis Vienošanās 3.2. punktā minētās darbības un Sabiedrība nodrošinājusi Lietotājam pieeju izvēlnei „Rēķini”, izņemot Vienošanās 3.3. punktā noteikto gadījumu, kad šī Vienošanās stājās spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Šī Vienošanās tās spēkā stāšanās brīdī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un ir spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā starp Lietotāju un Sabiedrību noslēgtais Līgums.

9.3. Pēc šīs Vienošanās stāšanās spēkā uzskatāms, ka termins “Līgums” (kā tas lietots Līgumā) ietver arī šo Vienošanos.

9.4. Puses var izbeigt šo Vienošanos, Līguma 15. nodaļā noteiktajā kārtībā. Jebkuru šaubu novēršanai, Vienošanās Līguma 15. nodaļā noteiktajā kārtībā var tikt izbeigta, arī neizbeidzot Līgumu.

 

10. Citi noteikumi

10.1. Sabiedrības sniedz Lietotājam un Lietotājs izmanto Vienošanās 2.1. punktā minētos maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Lietotāja un Sabiedrības starpā noslēgtajā Līgumā un šajā Vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, ietvertajām tiesībām, pienākumiem, saistībām un apliecinājumiem, ko Lietotājs un Sabiedrība ir uzņēmušies un snieguši viens otram.

10.2. Ciktāl šī Vienošanās nenosaka savādāk, šīs Vienošanās 2. punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līgumā noteiktās Lietotāja un Sabiedrības tiesības, pienākumus, saistības un apliecinājumus, ko Lietotājs un Sabiedrība uzņemas un sniedz viens otram saistībā ar Monea izmantošanu.

10.3. Ja vien šajā Vienošanās nav tieši noteikts pretējais, nekas šajā Vienošanās nav tulkojams tādējādi, ka tas ierobežotu vai pārgrozītu jebkuru no Līguma noteikumiem un/vai izslēgtu jebkura no Līguma noteikumiem piemērošanu.

10.4. Jautājumos, ko tieši neregulē šī Vienošanās, attiecībās starp Lietotāju un Sabiedrību ir piemērojami Līguma noteikumi.

10.5. Ja jautājums regulē gan šī Vienošanās, gan Līgums, tad saistībā ar šīs Vienošanās 2. punktā minētajiem pakalpojumiem noteicošie ir Vienošanās noteikumi.

10.6. Lietotājs ir atbildīgs par visas informācijas, ziņu un datu, ko Lietotājs sniedzis Sabiedrībai saskaņā ar šo Vienošanos vai šīs Vienošanās izpildes procesā, saturu, pareizību, precizitāti un atbilstību Līguma un Vienošanās noteikumiem.

10.7. Šajā Vienošanās lietotajiem Monea aplikācijas izvēļņu nosaukumiem ir informatīvs raksturs, un Lietotājs apzinās, ka Sabiedrība izvēļņu un dialoga logu nosaukumus var mainīt pēc saviem ieskatiem.

 

Līguma versija sagatavota  2016. gada 15. septembrī, stājas spēkā 2016. gada 15. septembrī