Lietošanas noteikumi

MONEA MAKSĀJUMU PAKALPOJUMU LĪGUMS

 

1. Termini

1.1. Apstiprināts Monea MaksājumsMonea Maksājums, par kuru Lietotājs devis Sabiedrībai maksājuma rīkojumu un kuru autorizējis šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.2. Kartes konts – Lietotāja kartes bankas Lietotājam atvērts konts, kurā esošie naudas līdzekļi tiek izmantoti, lai izpildītu Lietotāja Sabiedrībai dotu rīkojumu par Monea Maksājuma veikšanu, kā arī veiktu samaksu Sabiedrībai par tās sniegto maksājumu pakalpojumu. 

1.3. Komisijas maksa – atlīdzība Sabiedrībai par Monea Maksājumu.

1.4. Lietotājs – fiziska persona, kas reģistrējusies kā Monea lietotājs, kurai ir saistoši šī Līguma noteikumi un nosacījumi, un kas Monea lietošanas laikā var darboties kā Nosūtītājs vai Saņēmējs.

1.5. Lietotāja IBAN banka – kredītiestāde, kura ir atvērusi Lietotājam Reģistrēto kontu.

1.6. Lietotāja kartes banka – kredītiestāde,  kura ir atvērusi Lietotājam Kartes kontu. 

1.7. Lietotāja unikālais identifikators – Lietotāja Reģistrētais tālruņa numurs,  Lietotāja Reģistrētā e-pasta adrese, Lietotāja Reģistrētais Twitter konta lietotājvārds. Lietotājs norāda Lietotāja unikālo identifikatoru, lai nepārprotami identificētu otru Monea Maksājuma veikšanā iesaistīto Lietotāju.

1.8. Likums – Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums.

1.9. Līgums - šis Lietotāja un Sabiedrības starpā tiesiski noslēgts Monea maksājumu pakalpojumu līgums par tiesībām, pienākumiem, saistībām un apliecinājumiem, ko Lietotājs un Sabiedrība uzņemas un sniedz viens otram saistībā ar Monea izmantošanu, un kas visā Monea izmantošanas laikā regulē Lietotāja un Sabiedrības savstarpējās attiecības. 

1.10. Mobilā ierīce – ierīce, kas strādā ar operētājsistēmu iOS8, Android 4.x vai jaunāku attiecīgās operētājsistēmas versiju. 

1.11. Monea – maksājumu pakalpojumu kopums, kas sastāv no Monea aplikācijas padarīšanas par pieejamu Lietotājam un Monea Maksājuma, kā arī Monea aplikācija.

1.12. Monea aplikācija– aplikācija, kas ir uzskatāma par maksājumu instrumentu Likuma izpratnē,  kuru izlaiž Sabiedrība, un ar kuras palīdzību Lietotājiem cita starpā tiek nodrošināta iespēja dot Sabiedrībai rīkojumu par Monea Maksājumu veikšanu un autorizēt Monea Maksājumu. Sabiedrība Līguma darbības laikā var  atjaunot un mainīt Monea aplikācijas funkcionalitāti ar mērķi uzlabot Monea Maksājumu  sniegšanas kvalitāti, nesaņemot Lietotāja piekrišanu.

1.13. Monea Maksājums – Sabiedrības šajā Līgumā paredzētajā kārtībā Lietotājam sniegts maksājumu pakalpojums – bezkonta naudas pārvedums, kura ietvaros Sabiedrība izpilda Nosūtītāja Sabiedrībai dotu rīkojumu par Nosūtītāja autorizēta Monea Maksājuma veikšanu, pārskaitot Saņēmējam Nosūtītāja noteikto naudas summu, neatverot norēķinu kontu ne Nosūtītājam, ne Saņēmējam.

1.14. Nosūtītājs – Lietotājs, kurš šajā Līgumā paredzētajā kārtībā devis rīkojumu par Monea Maksājuma veikšanu. 

1.15. Patiesā labuma guvējs – fiziskā persona, kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības ar Sabiedrību, vai kuras labā vai interesēs Monea tiek izmantots.

1.16. Personas kods – Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Lietotājam piešķirts personas kods. 

1.17. PIN kods – Personal Identification Code, reģistrācijas laikā Lietotāja izveidots un tikai Lietotājam zināms 4-zīmju kods, kurš paredzēts Monea Maksājumu un citu Monea aplikācijā Lietotāja veikto darbību autorizācijai.

1.18. Politiski nozīmīga persona - persona, kura: 

a) Citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgus valsts amatus pēdējā gada laikā, tai skaitā persona, kas citā valstī ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem amatiem: valsts vadītājs, parlamenta deputāts, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā, augstākās tiesas tiesnesis vai cita augsta līmeņa tiesu institūcijas loceklis, kura lēmumus tālāk nepārsūdz, konstitucionālās tiesas tiesnesis, augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis vai cita augsta līmeņa persona, nozīmīga amatpersona politiskajā partijā;

b) Ir (a) punktā minētās personas vecāks, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;

c) Par kuru ir publiski zināms, ka tai ir darījuma attiecības ar kādu no (a) punktā minētajām personām vai kurai ar kādu no tām kopīgi pieder pamatkapitāls komercsabiedrībā, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots (a) punktā minētās personas labā.

1.19. Puse – Lietotājs vai Sabiedrības. 

1.20. Puses – Lietotājs un Sabiedrība kopā. 

1.21. Reģistrētā karte – Lietotājam izdota VISA vai MasterCard maksājumu karte, kuru Lietotājam ir tiesības lietot, uz kuras ir norādīts Lietotāja vārds un uzvārds, un kura šī Līguma ietvaros tiek izmantota, Sabiedrībai pieprasot no tās noteiktu naudas summu, lai izpildītu Lietotāja Sabiedrībai dotu rīkojumu par Monea Maksājuma veikšanu, kā arī veiktu samaksu Sabiedrībai par tās sniegto maksājumu pakalpojumu. 

1.22. Reģistrētais konts  - Lietotāja IBAN bankas Lietotājam atvērts konts, kura IBAN (International Bank Account Number) konta numuru Lietotājs ir norādījis reģistrācijas procesa ietvaros un uz kuru Lietotājam kā Saņēmējam, izpildot Monea Maksājumu, tiek pārskaitīta Nosūtītāja Monea maksājuma rīkojumā noteiktā naudas summa.

1.23. Reģistrētā informācija - informācija, kuru Lietotājs sniedzis Sabiedrībai Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā. 

1.24. Reģistrētais tālruņa numurs – Tāda Latvijas Republikā reģistrēta elektronisko sakaru komersanta,  kurš  saskaņā ar sekojošā Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem/registracijas-jautajumi/ publiskotu informāciju šī Līguma spēkā stāšanās laikā un Monea izmantošanas  laikā spēj nodrošināt Monea pilnīgu izmantošanu, pieslēgts nacionālās numerācijas plāna numurs balss telefonijas pakalpojumu izmantošanai, kuru Lietotājs norādījis Sabiedrībai reģistrācijas procesā, un kuru Lietotājam ir tiesības lietot. 

1.25. Sabiedrība – sabiedrība ar ierobežotu atbildību Monetizator, reģ. nr. 40103744993, reģ. adrese: Blaumaņa iela 5A - 10, Rīga, LV-1011, Latvija. Sabiedrība ir reģistrēta licencēto maksājumu iestāžu reģistrā (licences Nr.534). Sabiedrības kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus  komisija, Rīgā, Kungu ielā 1, LV-1050.

1.26. Saņēmējs – Lietotājs, kuru Nosūtītājs šajā Līgumā paredzētajā kārtībā norādījis kā personu, kurai pārskaitāma Lietotāja Monea Maksājuma rīkojumā noteiktā naudas summa.

 

2. Līguma priekšmets

2.1. Sabiedrība nodrošina Lietotājam iespēju šajā Līgumā noteiktajā kārtībā: 

2.1.1. Izmantot Monea aplikāciju; un

2.1.2. Veikt Monea Maksājumus Monea Lietotāju starpā. 

 

3. Reģistrācija

3.1. Pirms kļūt par Monea Lietotāju, personai ir pienākums iepazīties ar šī Līguma saturu. Līgums tā aktuālajā redakcijā ir publiskots Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/lietosanas-noteikumi/

3.2. Lai kļūtu par Monea Lietotāju, persona reģistrējas, veicot sekojošas secīgas darbības:

3.2.1. Lejuplādē Monea aplikāciju Mobilajā ierīcē, šādi izveidojot savu Monea aplikācijas profilu;

3.2.2. Vēlreiz iepazīstas ar šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem un, nospiežot izvēlni “Es piekrītu”, nepārprotami izsaka savu piekrišanu šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem un atzīst tos par sev saistošiem;

3.2.3. Izmantojot Monea aplikāciju, norāda sekojošu patiesu informāciju, kura kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu: 

3.2.3.1. savu vārdu un uzvārdu, izmantojot latviešu alfabēta burtus; 

3.2.3.2. savu Reģistrēto kontu;

3.2.3.3. savu Personas kodu;

3.2.3.4. savu Reģistrēto tālruņa numuru.

3.2.4. Pēc 3.2.1. – 3.2.3. punktā minēto darbību izpildīšanas, Sabiedrība nosūta personai uz Reģistrēto tālruņa numuru SMS ar kodu, kuru, atkarībā no operētājsistēmas, kura tiek izmantota attiecīgajā Mobilajā ierīcē, personai pašrocīgi jāievada savā Monea aplikācijas profilā attiecīgā dialoga logā, vai arī operētājsistēma veic koda automātisku ievadīšanu. 

3.2.5. Savā Monea aplikācijas profilā izveido četru zīmju PIN kodu, kurš turpmāk izmantojams iekļūšanai savā Monea aplikācijas profilā kā arī Monea aplikācijā veikto darbību autorizēšanai, tajā skaitā Monea Maksājumu apstiprināšanai;

3.2.6. Izmantojot maksājuma pakalpojuma sniedzēja maksāšanas lapu, kura nodrošina maksājuma karšu datu konfidencialitāti, nodalot maksājumu kartes datu ievadi un apstrādi no Monea aplikācijas, norāda sekojošu patiesu informāciju:

3.2.6.1. Vārdu un uzvārdu, kāds tas ir norādīts uz Reģistrētās kartes;

3.2.6.2. Reģistrētās kartes numuru;

3.2.6.3. Reģistrētās kartes derīguma termiņu; 

3.2.6.4. Reģistrētās kartes CVC2 vai CVV2 kodu.

3.2.7. Persona piekrīt, ka pēc 3.2.1. – 3.2.6. punktos minēto darbību veiksmīgas izpildīšanas personas identifikācijas nolūkos, kā arī ar mērķi novērst krāpniecības risku, Sabiedrība pieprasa 0.10 Euro (10 centi) no personas Reģistrētās kartes.  

3.2.8. Pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi Sabiedrības bankas kontā, kurš atvērts Latvijā darbojošās kredītiestādē, 3.2.7. punktā norādīto naudas summu, Sabiedrība 1 (vienas) darba dienas laikā pārskaita minēto naudas summu uz personas Reģistrēto kontu;

3.2.9. Pēc 3.2.1. – 3.2.8. punktā minēto darbību veiksmīgas veikšanas, Sabiedrība nosūta personai uz Reģistrēto tālruņa numuru SMS ar sekojošu tekstu: “Apsveicam! Tu esi veiksmīgi reģistrējies MONEA  aplikācijā. Monea maksājumu pakalpojumu līgums stājas spēkā- Tu vari sākt pārskaitīt un saņemt naudu.” Sabiedrībai nosūtot personai iepriekšminēto SMS, persona kļūst par Lietotāju. 

3.3. Ņemot vērā Sabiedrībai ar normatīvajiem aktiem noteiktos pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā arī ņemot vērā ar Monea lietošanu saistītās tehniskās un drošības prasības, Sabiedrībai ir tiesības atteikt jauna Lietotāja reģistrāciju (t.i. nenosūtīt 3.2.9. punktā minēto SMS) pat ja persona ir veikusi visas šajā Līguma 3.nodaļā norādītās darbības, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. 

3.4. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas, lai par tā unikālo identifikatoru papildus Reģistrētajam tālruņa numuram tiktu noteikts arī Lietotāja e-pasts, Lietotājs:

3.4.1. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļu “Iestatījumi”, ievada savu e-pasta adresi. Pēc e-pasta adreses ievadīšanas, Sabiedrība Lietotājam uz minēto e-pasta adresi nosūta aktivizācijas saiti, kuru Lietotājam nepieciešams aktivizēt. Lietotāja ievadītais e-pasts tiek uzskatīts par tā Reģistrēto e-pastu pēc tam, kad informācija par to ir atspoguļota Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Iestatījumi”.

3.5. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas, lai par tā unikālo identifikatoru papildus Reģistrētajam tālruņa numuram tiktu noteikts arī Lietotāja Twitter konta lietotājvārds, Lietotājs: 

3.5.1. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļu “Iestatījumi”, apstiprina izvēlni pieslēgt Twitter konta lietotājvārdu. Atkarībā no operētājsistēmas, kura tiek izmantota attiecīgajā Mobilajā ierīcē, Twitter konta lietotājvārds, kurš jau tiek izmantots ar attiecīgo Mobilo ierīci tiek automātiski norādīts kā Lietotāja Twitter konta lietotājvārds, vai arī Lietotājam savā Monea aplikācijas profilā attiecīgā dialoga logā ir jāievada Lietotāja Twitter konta lietotājvārds un parole.  Lietotāja Twitter konta lietotājvārds tiek uzskatīts par tā Reģistrēto Twitter konta lietotājvārdu pēc tam, kad informācija par to ir atspoguļota Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Iestatījumi”.

3.6. Lietotājs jebkurā laikā, izmantojot savu Monea aplikācijas lietotāja profilu, var veikt izmaiņas saistībā ar Reģistrēto informāciju par Lietotāja vārdu un uzvārdu, Reģistrēto kontu un Reģistrēto karti. Lietotājs piekrīt, ka veicot jebkuru no iepriekšminētajām izmaiņām, katru reizi, kad izmaiņas tiek veiktas, Sabiedrība krāpniecības novēršanas nolūkos kā arī ar mērķi pārliecināties par Lietotāja identitāti pieprasa 0.10 Euro (10 centi) no personas Reģistrētās kartes. Pēc tam, kad Sabiedrība minēto 0.10 Euro ir saņēmusi Sabiedrības bankas kontā, kurš atvērts Latvijā darbojošās kredītiestādē, Sabiedrība 1 (vienas) darba dienas laikā pārskaita minēto naudas summu uz personas Reģistrēto kontu. Lietotājs var atsākt Monea izmantošanu pēc tam, kad Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Izraksts” ir atspoguļota informācija  par veiksmīgi izpildītu šajā Līguma punktā minēto 0.10 Euro maksājumu. 

3.7. Lietotājs jebkurā laikā, izmantojot savu Monea aplikācijas lietotāja profilu, var atjaunot PIN kodu. Lietotājs piekrīt, ka katru reizi, kad Lietotājs atjauno PIN kodu, Sabiedrība, ar mērķi novērst krāpniecības risku un pārliecināties par Lietotāja identitāti,  kreditē 0.10 Euro (10 centi) no personas Reģistrētās kartes. Pēc tam, kad Sabiedrība minēto 0.10 Euro ir saņēmusi Sabiedrības bankas kontā, kurš atvērts Latvijā darbojošās kredītiestādē, Sabiedrība 1 (vienas) darba dienas laikā pārskaita minēto naudas summu uz personas Reģistrēto kontu. Lietotājs var pabeigt PIN koda atjaunošanu un atsākt Monea izmantošanu pēc tam, kad veiksmīgi veikta 0.10 Euro pārskaitījuma rezultātā ir saņēmis kodu, kuru Sabiedrība norādījusi attiecīgā maksājuma uzdevuma mērķī, un ievadījis to Monea aplikācijas attiecīgā dialoga logā. 

3.8. Lietotājs jebkurā laikā, izmantojot savu Monea aplikācijas lietotāja profilu, var mainīt savu Reģistrēto e-pastu.  Lietotājam, izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļu “Iestatījumi”, ir jāievada savu jauno e-pasta adresi. Pēc e-pasta adreses ievadīšanas, Sabiedrība Lietotājam uz minēto e-pasta adresi nosūta aktivizācijas saiti, kuru Lietotājam nepieciešams aktivizēt. Lietotāja norādītais jaunais e-pasts tiek uzskatīts par tā Reģistrēto e-pastu pēc tam, kad informācija par to ir atspoguļota Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Iestatījumi”.

3.9. Gadījumā, ja ir mainījies Lietotāja vārds un / vai uzvārds, Lietotājam ir pienākums nekavējoties, izmantojot savu Monea aplikācijas profilu, veikt attiecīgas izmaiņas saistībā ar Reģistrēto informāciju šī Līguma 3.6. punktā norādītajā kārtībā.

3.10. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas veikt izmaiņas saistībā ar Reģistrēto informāciju par Lietotāja Reģistrēto tālruņa numuru un / vai Personas kodu un / vai Reģistrēto Twitter konta lietotājvārdu, Lietotājam ir personīgi jāvēršas Sabiedrības juridiskajā adresē, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, vai arī jāaizpilda attiecīga Sabiedrības sagatavota forma, jāparaksta tā ar Lietotāja drošu e-parakstu un jānosūta Sabiedrībai pa e-pastu. 

3.11. Izmaiņas, kuras veiktas saistībā ar Reģistrēto informāciju, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.12. Ņemot vērā Sabiedrībai ar normatīvajiem aktiem noteiktos pienākumus, tajā skaitā, bet ne tikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā kā pirms Reģistrācijas pabeigšanas tā arī pēc Reģistrācijas pabeigšanas sazināties ar Lietotāju un pieprasīt papildus informāciju, norādot informācijas sniegšanas kārtību un termiņu. Gadījumā, ja Lietotājs  nesniedz Sabiedrībai tās pieprasīto informāciju Sabiedrības noteiktajā apmērā un kārtībā, Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Lietotājam iespēju izmantot Monea Līguma 6. punktā noteiktajā kārtībā, un / vai vienpusēji  izbeigt šo Līgumu 15. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.13. Reģistrētajam kontam un Kartes kontam Reģistrācijas brīdī un visā šī Līguma darbības laikā ir jābūt atvērtam tādā kredītiestādē, kura spēj nodrošināt Monea izmantošanu atbilstoši šim Līgumam un ir norādīta sekojošā Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem/registracijas-jautajumi/.  Gadījumā, ja Lietotāja Reģistrētais konts un  / vai Kartes konts ir atvērts tādā kredītiestādē, kura vairs nav atrodama iepriekšminētajā Sabiedrības interneta vietnē publiskotajā kredītiestāžu sarakstā, Sabiedrība par to nekavējoties informē Lietotāju. Lai turpinātu izmantot Monea, Lietotājam ir jāveic izmaiņas saistībā ar Reģistrēto informāciju par Reģistrēto kontu un / vai Kartes kontu. Sabiedrība nodrošina, ka šādā gadījumā netiek aizskartas Lietotāja tiesības uz šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātu Monea Maksājumu izpildi. 

 

4. Līguma stāšanās spēkā un Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad veiksmīgas Reģistrācijas rezultātā Sabiedrība ir nosūtījusi Lietotājam uz Reģistrēto tālruņa numuru sekojoša satura SMS: “Apsveicam! Tu esi veiksmīgi reģistrējies MONEA izmantošanai!”. Sabiedrībai nav pienākums noslēgt Līgumu ar personu, pat ja tā veikusi visas šī Līguma 3.nodaļā noteiktās darbības, kā arī Sabiedrībai nav pienākums paskaidrot iemeslus, kas ir par pamatu Līguma neslēgšanai. 

4.2. Līguma 3. punkts, 11.punkts, 13.punkts kā arī 14.punkts stājas spēkā nekavējoties, tiklīdz persona ir lejuplādējusi Monea aplikāciju. 

4.3. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku. 

 

5. APLIECINĀJUMI 

5.1. LIETOTĀJS SNIEDZ SEKOJOŠUS APLIECINĀJUMUS, KURIEM JĀBŪT SPĒKĀ ESOŠIEM UN PATIESIEM REĢISTRĀCIJAS, KĀ ARĪ VISĀ MONEA IZMANTOŠANAS UN ŠĪ LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS LAIKĀ:  

5.1.1. LIETOTĀJS IR FIZISKA PERSONA, LATVIJAS REPUBLIKAS REZIDENTS AR LATVIJAS REPUBLIKAS PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES PIEŠĶIRTU PERSONAS KODU;

5.1.2. LIETOTĀJS IR REĢISTRĒTĀ KONTA, REĢISTRĒTĀS KARTES UN KARTES KONTA ĪPAŠNIEKS UN / VAI TIESISKS LIETOTĀJS;

5.1.3. LIETOTĀJS IR ATTIECĪGĀS MOBILĀS IERĪCES, UZ KURAS TIEK LEJUPLĀDĒTA MONEA APLIKĀCIJA, TIESISKS VALDĪTĀJS;

5.1.4. LIETOTĀJS IR REĢISTRĒTĀ TĀLRUŅA NUMURA TIESISKS LIETOTĀJS; 

5.1.5. LIETOTĀJS SAISTĪBĀ AR MONEA IZMANTOŠANU IR PATIESĀ LABUMA GUVĒJS;

5.1.6. LIETOTĀJS NAV POLITISKI NOZĪMĪGA PERSONA, BET GADĪJUMĀ, JA IR VAI PAR TĀDU KĻŪST ŠĪ LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS LAIKĀ, TAD APLIECINA, KA NEKAVĒJOTIES PAR TO RAKSTISKI INFORMĒS SABIEDRĪBU, KĀ ARĪ  IESNIEGS SABIEDRĪBAI TĀS PRASĪTO PAPILDUS INFORMĀCIJU;

5.1.7. LIETOTĀJS IR VISMAZ 16 (SEŠPADSMIT) GADUS VECS;

5.1.8. LIETOTĀJS IR RĪCĪBSPĒJĪGS UN REĢISTRĀCIJAS LAIKĀ NEATRODAS ALKOHOLISKO, NARKOTISKO, PSIHOTROPO, TOKSISKO VIELU IETEKMĒ;

5.1.9. LIETOTĀJS NEIZMANTO UN NEIZMANTOS, KĀ ARĪ SAVU IESPĒJU ROBEŽĀS NODROŠINĀS, KA TREŠĀS PERSONAS NEIZMANTO UN NEIZMANTOS MONEA PRETLIKUMĪGU MĒRĶU SASNIEGŠANAI, TAJĀ SKAITĀ, NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAI VAI TERORISMA FINANSĒŠANAI;

5.1.10. LIETOTĀJS NEIZMANTOS MONEA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IETVAROS VAI NORĒĶINOTIES PAR PRECĒM UN / VAI PAKALPOJUMIEM;

5.1.11. LIETOTĀJS IZMANTOS MONEA TIKAI SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PRIVĀTIEM MĒRĶIEM PRIVĀTPERSONU STARPĀ, NEPĀRSNIEDZOT SABIEDRĪBAS NOTEIKTOS MONEA MAKSĀJUMU APJOMA UN INTENSITĀTES IEROBEŽOJUMUS.  

5.2. Lai Sabiedrība pārliecinātos, ka iepriekšminētie apliecinājumi ir spēkā esoši ne tikai Reģistrācijas laikā, bet arī visā šī Līguma spēkā esamības laikā:

5.2.1. Lietotājam ir pienākums vismaz vienu reizi kalendārā gada laikā, saņemot no Sabiedrības attiecīgu pieprasījumu, sniegt 5.1. punktā minētos apliecinājumus. Ja vien Sabiedrība attiecīgajā pieprasījumā nav norādījusi veidu, kādā minētie apliecinājumi ir sniedzami (piemēram, veicot noteiktas darbības dialoga logā), Lietotājs var sniegt apliecinājumus, izmantojot jebkuru šī Līguma 12. punktā norādīto saziņas veidu; 

5.2.2. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība, lai nodrošinātu Sabiedrības no normatīvajiem aktiem izrietošās saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, vismaz vienu reizi kalendārā gada laikā, bet ne vairāk kā četras reizes kalendārā gada laikā, pieprasa 0.10 Euro (10 centi) no personas Reģistrētās kartes. Pēc tam, kad Sabiedrība minēto naudas summu ir saņēmusi Sabiedrības bankas kontā, kurš atvērts Latvijā darbojošās kredītiestādē, Sabiedrība 1 (vienas) darba dienas laikā pārskaita minēto naudas summu uz Lietotāju Reģistrēto kontu.

5.3. Gadījumā, ja Lietotājs neveic šī Līguma 5.2.1. punktā minētās darbības, vai Sabiedrībai nav iespējams veikt šī Līguma 5.2.2. punktā minētās darbības, Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Lietotāja iespēju veikt Monea Maksājumus līdz brīdim, kad Lietotājs ir veicis šī Līguma 5.2.1. punktā minētās darbības, vai Sabiedrībai ir bijusi iespēja veikt šī Līguma 5.2.2. punktā minētās darbības, vai arī nekavējoties vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot Lietotājam nekādus zaudējumus. 

 

6. Lietotāja autentifikācija, darījumu apstiprināšana un citi drošības pasākumi

6.1. Katru reizi, uzsākot Lietotāja Monea aplikācijas profila lietošanu, kā arī gadījumā, kad Lietotāja Monea aplikācijas profils ir atradies dīkstāvē vismaz 15 minūtes, Lietotājam ir jāveic autentifikācija, ievadot Monea aplikācijā speciāli paredzētajos dialoga logos Lietotāja Reģistrēto tālruņa numuru un šajā Līgumā 3.2.5. punktā paredzētajā kārtībā izveidotu PIN kodu, kuri ir uzskatāmi par Lietotāja autentifikācijas līdzekļiem.

6.2. Tāpat, visas darbības, kuras Lietotājs ar Monea aplikāciju veic pēc 6.1. punktā norādītajā kārtībā veiktas Lietotāja sākotnējās autentifikācijas, tajā skaitā, bet ne tikai šī Līguma 9.1. punktā noteiktajā kārtībā dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea Maksājumu, Lietotājs apstiprina, ievadot Monea aplikācijā speciāli paredzētajos dialoga logos Līguma 3.2.5. punktā paredzētajā kārtībā izveidoto PIN kodu. PIN koda ievadīšana Monea lietošanas laikā ir pielīdzināma Lietotāja parakstam, ar kuru tiek sniegts Lietotāja akcepts visām Lietotāja ar Monea aplikāciju veiktajām darbībām. Jebkuras Lietotāja darbības ar Monea aplikāciju pēc pareiza PIN koda ievadīšanas ir uzskatāmas par saistošām Lietotājam un Sabiedrībai. 

6.3. Ja Lietotājs ir veicis visas Līguma 6.1. punktā un 6.2. punktā minētās darbības, Sabiedrībai, ciktāl to pieļauj spēkā esošie šim Līgumam piemērojamiem normatīvie akti,  ir pamats uzskatīt, ka  Lietotājs ir ticis autentificēts un ir notikusi Monea autorizēta lietošana, tajā skaitā, bet ne tikai, Lietotāja Sabiedrībai dots rīkojums par Monea Maksājuma veikšanu ir uzskatāms par autorizētu.

6.4. Ja Lietotājs noliedz, ka ir devis rīkojumu par un / vai  autorizējis izpildītu Monea Maksājumu vai citu ar Monea aplikāciju ierosinātu vai veiktu darbību, un ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādāk, Sabiedrības rīcībā esošie pierādījumi par Līguma 6.1. punktā un 6.2. punktā minēto darbību veikšanu  ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, kalpo par pierādījumu tam, ka Lietotājs ir ticis autentificēts un ir autorizējis Monea Maksājumu vai jebkuru citu darbību, kura veikta ar Monea aplikāciju, vai arī kalpo par pierādījumu tam, ka Lietotājs ir rīkojies prettiesiski, vai ar nodomu (tīši) vai rupjas neuzmanības dēļ nav pildījis vienu vai vairākus šajā Līgumā noteiktos pienākumus saistībā ar autentifikācijas līdzekļu un / vai Mobilās ierīces un / vai Reģistrētā tālruņa numura SIM kartes lietošanu un glabāšanu. 

6.5. Līguma 3.2.5. punktā paredzētajā kārtībā izveidotais PIN kods ir konfidenciāla informācija, ko Lietotājs apņemas rūpīgi glabāt un neizpaust trešajām personām, ka arī pielikt visas pūles, lai novērstu PIN koda nonākšanu trešo personu rīcībā. Lietotājam ir pienākums glabāt PIN kodu drošībā, tajā skaitā nodrošinot, ka PIN kods netiek glabāts Mobilajā ierīcē vai Reģistrētā tālruņa numura SIM kartē, vai kopā ar Mobilo ierīci vai Reģistrētā tālruņa numura SIM karti, kā arī regulāri, bet ne retāk kā to pieprasa Sabiedrība, mainīt PIN kodu. 

6.6. Lietotājam ir  pienākums nodrošināt, ka tā rīcības vai bezdarbības dēļ trešās personas nav ieguvušas piekļuvi Lietotāja Monea aplikācijas profilam vai ieguvušas iespēju apstiprināt Monea Maksājumus, izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu un / vai Lietotāja autentifikācijas līdzekļus.

6.7. Lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka Mobilā ierīce, uz kuras lejuplādēta Monea aplikācijā, kā arī Mobilās ierīces Reģistrētā tālruņa numura SIM karte, nenonāk trešo personu rīcībā bez Lietotāja piekrišanas, kā rezultātā var būt iespējama trešo personu prettiesiska Monea izmantošana. Lietotājam gadījumā, ja tas personīgi pieļauj trešo personu piekļuvi Mobilai ierīcei vai Mobilās ierīces Reģistrētā tālruņa numura SIM kartei, ir pienākums nodrošināt, ka minētā trešā persona nevar izmantot 6.1. punktā minētos Lietotāja autentifikācijas līdzekļus vai veikt darbības Lietotāja Monea aplikācijas profilā, tajā skaitā bet ne tikai dot Sabiedrībai rīkojumu par Monea Maksājuma veikšanu un / vai autorizēt Monea Maksājumus.

6.8. Lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka trešās personas neiegūst iespēju izmantot Lietotāja Reģistrēto e-pasta adresi un / vai Lietotāja Reģistrēto Twitter konta lietotājvārdu. Gadījumā, ja Lietotājs piešķir trešajai personai tiesības izmantot Lietotāja Reģistrēto Twitter konta lietotājvārdu vai Lietotāja Reģistrēto e-pasta adresi, Lietotājam pirms šādu tiesību nodošanas ir pienākums mainīt informāciju par Lietotāja Reģistrēto e-pasta adresi un Lietotāja Reģistrētā Twitter konta lietotājvārdu šī Līguma 3. nodaļā noteiktajā kārtībā. 

6.9. Lietotājam ir pienākums vismaz vienu reizi mēnesī iepazīties ar informāciju, kas ietverta Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Izraksts”, kā arī ar informāciju, kuru sniedz Lietotāja kartes banka pārskata vai izraksta par Kartes kontu veidā, kā arī informāciju, kuru sniedz Lietotāja IBAN banka pārskata vai izraksta par Lietotāja Reģistrēto kontu veidā, un nekavējoties ziņot Sabiedrībai šī Līguma 6.10. punktā noteiktajā kārtībā par jebkādu nepareizi vai kļūdaini izpildītu Monea Maksājumu, vai iespējamu prettiesisku Monea izmantošanu. 

6.10. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Sabiedrību, sazinoties pa tālruni: +371 27679708, vai elektroniski aizpildot un nosūtot problēmas pieteikuma formu, kura publiskota sekojošā Sabiedrības interneta vietnē http://monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem/,  jebkurā no šādiem gadījumiem:

6.10.1. Lietotāja PIN kods kļuvis zināms vai varējis kļūt zināms trešajai personai; 

6.10.2. Lietotāja Monea  aplikācijas profils ir kļuvusi vai varētu kļūt pieejama trešajai personai, tajā skaitā, bet ne tikai nozaudēšanas, nolaupīšanas vai citādas prettiesiskas rīcības dēļ;

6.10.3. Lietotāja Mobilā ierīce vai arī Reģistrētā tālruņa numura SIM karte bez Lietotāja atļaujas, tajā skaitā, bet ne tikai nozaudēšanas, nolaupīšanas vai citādas prettiesiskas rīcības dēļ, ir vai varētu būt kļuvusi pieejama trešajai personai; 

6.10.4. Notikusi vai pastāv pamatotas aizdomas, ka varētu būt notikusi vai varētu notikt Monea neautorizēta lietošana. 

6.10.5. Notikusi vai pastāv pamatotas aizdomas, ka varētu būt notikusi vai varētu notikt Monea lietošana krāpnieciskos nolūkos. 

6.11. Saņemot šī Līguma 6.10. punktā minēto informāciju, Sabiedrība nekavējoties bloķē attiecīgā Lietotāja Monea aplikācijas profilu. 

6.12. Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Lietotāja Monea aplikācijas profilu pēc savas iniciatīvas: 

6.12.1. Ja Sabiedrībai rodas aizdomas par Monea neautorizētu lietošanu vai lietošanu prettiesiskiem mērķiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ja Sabiedrībai ir aizdomas, ka Lietotāja PIN kods kļuvis zināms vai varējis kļūt zināms trešajām personām, vai arī Lietotāja Mobilā ierīce vai Reģistrētā tālruņa numura SIM karte vai Lietotāja Monea aplikācijas profils nonācis vai varējis nonākt trešo personu rīcībā, tajā skaitā, bet ne tikai, ja veicot Lietotāja autentifikāciju, vai arī atsevišķa darījuma autorizēšanu PIN kods ticis ievadīts nepareizi 5 (piecas) reizes pēc kārtas;

6.12.2. Ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Lietotāja un/vai citu Monea Lietotāju un to veikto darījumu drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti, kā arī lai novērstu iespējamos zaudējumus Sabiedrībai, Lietotajām vai citiem Monea Lietotājiem;

6.12.3. Ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Monea aplikācijas drošību; 

6.12.4. Ja Lietotājs nepilda Līguma noteikumus.

6.13. Gadījumā, ja Sabiedrība izmantojusi šo Noteikumu 6.11. punktā vai 6.12.punktā noteiktās tiesības bloķēt Lietotāja Monea aplikācijas profilu, Sabiedrība informē Lietotāju par Lietotāja Monea aplikācijas profila bloķēšanu un bloķēšanas iemesliem, ja tas iespējams pirms bloķēšanas veikšanas, bet ne vēlāk kā tūlīt pēc bloķēšanas, izņemot gadījumus, kad informācijas sniegšana apdraudētu objektīvi pamatotus drošības apsvērumus vai ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.14. Sabiedrība neatbild par Lietotāja zaudējumiem, kas radušies Lietotāja Monea aplikācijas profila bloķēšanas, kura notikusi šajā Līgumā paredzētajā kārtībā, rezultātā.  

6.15. Sabiedrība nodrošina Monea Lietotāja profila nekavējošu atbloķēšanu, tiklīdz Sabiedrība ir pārliecinājusies, ka Lietotāja Monea aplikācijas profila bloķēšanai vairs nav pamata, un ir saņemts attiecīgs Lietotāja rīkojums, kas iesniedzams, Lietotājam personīgi ierodoties Sabiedrības juridiskajā adresē (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu) vai elektroniskā veidā, nosūtot Sabiedrībai rīkojumu, kurš parakstīts ar Lietotāja drošu elektronisko parakstu.

 

7. Monea izmantošanas maksa 

7.1. Monea aplikācijas izmantošana saskaņā ar šo Līgumu Lietotājiem tiek nodrošināta bez maksas. 

7.2. Par katru apstiprināto Monea Maksājumu Nosūtītājs maksā Sabiedrībai Komisijas maksu tādā apmērā, kāds attiecīgā Monea Maksājuma apstiprināšanas brīdī  ir publiskots sekojošā Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem/parskaitijumi/ , kura ir uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.3. Tiklīdz Lietotājs ir apstiprinājis Monea Maksājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, Sabiedrība pieprasa Komisijas maksu no Lietotāja Reģistrētās kartes. 

7.4. Gadījumā, ja Sabiedrībai pēc attiecīgās naudas summas pieprasīšanas no Lietotāja Reģistrētās kartes šī Līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā, naudas summu Komisijas maksas apmērā no Lietotāja Reģistrētās kartes nav iespējams saņemt, jo, cita starpā, Kartes kontā nav pietiekami daudz naudas līdzekļu, Sabiedrībai ir tiesības neveikt apstiprināto Monea Maksājumu, informāciju par maksājuma neizpildīšanas iemesliem atspoguļojot Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Izraksts”, un šādā gadījumā Monea Maksājuma neveikšana netiek uzskatīta par neizpildītu vai kļūdaini izpildītu maksājumu.    

7.5. Apstiprinot Monea Maksājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, Lietotājs sniedz neatsaucamu piekrišanu Līguma 7.2. punktā norādītajam Komisijas maksas apmēram, kā arī sniedz neatsaucamu piekrišanu Sabiedrībai pieprasīt un saņemt Komisijas maksu no Lietotāja Reģistrētās kartes tiklīdz Lietotājs ir apstiprinājis Monea Maksājumu. Ja vien šajā Līgumā nav noteikts savādāk, apstiprinot Monea Maksājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, Lietotāja Komisijas maksas maksāšanas pienākums kļūst negrozāms un neatceļams un, ja vien Puses rakstiski nevienojas citādāk, tas nav pakļaujams ieskaitam un to nevar ietekmēt notikumi un apstākļi, kas iestājušies pēc Monea Maksājuma apstiprināšanas, tajā skaitā, bet ne tikai, Lietotāja Komisijas maksas maksāšanas pienākums turpina pastāvēt, ja Sabiedrība ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu Lietotāja apstiprinātu Monea Maksājumu, bet Monea Maksājums nevar tikt izpildīts 2 (divu) darba dienu laikā ar Sabiedrības rīcību nesaistītu iemeslu dēļ.   

7.6. Sabiedrība 4 (četru) darba dienu laikā atgriež Komisijas maksu Nosūtītājam, pārskaitot to uz Lietotāja Reģistrēto kontu, ja persona, kuru Nosūtītājs ir norādījis kā Saņēmēju, Monea Maksājuma apstiprināšanas brīdī nav kļuvusi par Lietotāju un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Monea Maksājuma apstiprināšanas nekļūst par Lietotāju.

7.7. Sabiedrība nekavējoties atgriež Komisijas maksu Nosūtītājam, pārskaitot to uz Lietotāja Reģistrēto kontu šī Līguma 10.1. punktā norādītajos gadījumos.

7.8. Komisijas maksa ir vienīgā un pilnīga atlīdzība Sabiedrībai par Monea Maksājuma veikšanu, un tā ietver visas Lietotāja (kā Saņēmēja, tā Nosūtītāja) Kartes bankas un / vai IBAN bankas piemērotās maksas par Monea Maksājuma veikšanu, kā arī  Monea Maksājuma veikšanai piemērojamos nodokļus, ja tādi ir. 

7.9. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt Komisijas maksas apmēru, paziņojot par to Lietotājam 2 (divus) mēnešus iepriekš.  Sabiedrība minēto paziņošanas termiņu var neievērot, ja Komisijas maksas apmēra izmaiņas ir Lietotājam labvēlīgas. Komisijas maksas noteikšana jauniem, Sabiedrības iepriekš nesniegtiem pakalpojumiem, netiek uzskatīta par Lietotājam nelabvēlīgām izmaiņām. 

 

8. Monea Maksājumu apjoma un intensitātes ierobežojumi

8.1.  Monea Lietotājiem ir saistoši tādi Sabiedrības noteiktie Monea Maksājumu apjoma un intensitātes ierobežojumi, kādi tie attiecīgā Monea Maksājuma apstiprināšanas brīdī ir norādīti Lietotāja Monea aplikācijas profilā sadaļā “Iestatījumi” apakšsadaļā “Drošība”. 

8.2. Lietotājam, izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, ir tiesības uzstādīt pašam savus Monea Maksājumu apjoma un intensitātes limitus, kuri nepārsniedz Sabiedrības noteiktos Monea Maksājumu apjoma un intensitātes ierobežojumus. Lietotāja uzstādītie Monea Maksājumu apjoma un intensitātes limiti stājas spēkā ar brīdi, kad attiecīgie limiti ir atspoguļoti Lietotāja Monea aplikācijas profilā sadaļā “Iestatījumi” apakšsadaļā “Drošība”. 

8.3.Gadījumā, ja Lietotāja 8.1. punktā noteiktajā kārtībā uzstādītie limiti vairs neatbilst (t.i. pārsniedz) Monea Maksājumu apjoma un intensitātītes ierobežojumiem, Lietotāja uzstādītie limiti tiek nekavējoties automātiski mainīti, lai nodrošinātu to atbilstību Monea Maksājumu apjoma un intensitātes ierobežojumiem. Izmaiņas, kas veiktas saistībā ar Monea Maksājumu apjoma un intensitātes ierobežojumiem nav attiecināmas uz jau apstiprinātajiem Monea Maksājumiem. 

8.4. Monea Lietotājam, aizpildot Klienta aptaujas anketu, ir iespēja palielināt Monea  Maksājumu apjoma un intensitātes dienas un mēneša limitus (virs Sabiedrības noteiktajiem standarta maksimālajiem limitiem: dienas maksimālais limits ir 250.00 euro un mēneša maksimālais limits ir 500.00 euro). Lai aizpildītu Klienta aptaujas anketu, Monea Lietotājam jāsazinās ar Sabiedrību pa tālruni +371 27679708, vai elektroniski, aizpildot un nosūtot ziņojuma formu, kura publiskota sekojošā Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem/.

 

9. Maksājumu veikšana

9.1. Monea Maksājums tiek veikts sekojošā kārtībā:

9.1.1. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, Lietotājs dod Sabiedrībai rīkojumu izpildīt noteiktu maksājumu: pārskaitīt Lietotāja noteiktu naudas summu Saņēmējam, rīkojumā, izmantojot Monea aplikācijas attiecīgus dialoga logus, norādot sekojošu informāciju:

9.1.1.1. Monea Maksājuma Saņēmēja Reģistrēto tālruņa numuru vai Reģistrēto e-pasta adresi vai Reģistrēto Twitter konta lietotājvārdu, kas tiek uzskatīts par Saņēmēja unikālo identifikatoru;

9.1.1.2. Naudas summas apmēru, kuru Lietotājs kā Nosūtītājs vēlas pārskaitīt Saņēmējam;

9.1.1.3. Saņēmējam paredzētu attiecīgā Monea Maksājuma aprakstu, ja Lietotājs kā Nosūtītājs vēlas sniegt šādu informāciju Saņēmējam. Sabiedrība, ciktāl to atļauj piemērojamie normatīvie akti, neuzņemas nekādu atbildību par minētās informācijas saturu. 

9.1.2. Dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea Maksājumu 9.1.1. punktā noteiktajā kārtībā, rīkojuma došanas ietvaros (pirms Monea Maksājuma faktiskas izpildīšanas) Lietotājs dod piekrišanu (autorizē) Monea maksājumam, apstiprinot attiecīgo maksājumu ar PIN koda ievadīšanu kā tas paredzēts šī Līguma 6.2. punktā. Šī Līguma ietvaros Monea Maksājuma autorizācijas brīdis sakrīt ar Monea Maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi.

9.1.3. Monea Maksājums, attiecībā uz kuru Lietotājs veicis visas 9.1.1. un 9.1.2. punktā norādītās darbības, tiek uzskatīts par apstiprinātu Monea Maksājumu un Lietotājs to nevar atsaukt.

9.1.4. Lai izpildītu apstiprinātu Monea Maksājumu, Sabiedrība, izmantojot Nosūtītāja Reģistrēto karti,  pieprasa no Nosūtītāja Kartes konta summu, kura sastāv no 9.1.1.2. punktā norādītās naudas summas, kuru Lietotājs kā Nosūtītājs vēlas pārskaitīti Saņēmējam, un 7.2. punktā norādītās Komisijas maksas, kuru Lietotājs ir apņēmies maksāt Sabiedrībai, kopsummas. Apstiprinot šo Līgumu reģistrācijas procesā, Lietotājs visā šī Līguma darbības laikā neatsaucami pilnvaro Sabiedrību dot rīkojumus Lietotāja kartes bankai norakstīt no Lietotāja (Nosūtītāja) Kartes konta apstiprināta Monea Maksājuma izpildīšanai naudas summu, kas identiska šajā punktā minētajai naudas kopsummai. 

9.1.5. Saņemot apstiprinājumu no Lietotāja kartes bankas, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu), Sabiedrība pārskaita uz  Saņēmēja Reģistrēto kontu tādu naudas summu, kura identiska 9.1.1.2. punktā norādītajai naudas summai.

9.2. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība var pārskaitīt 9.1.1.2. punktā norādīto naudas summu uz Saņēmēja Reģistrēto kontu nekavējoties pēc tam, kad Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas ir saņēmusi 9.1.5. punktā minēto apstiprinājumu, pirms Sabiedrība 9.1.4. punktā minēto naudas kopsummu ir faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē. Gadījumā, ja Sabiedrība pārskaita naudas summu uz Saņēmēja Reģistrēto kontu pirms 9.1.4. punktā minētās naudas kopsummas faktiskas saņemšanas Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē, Sabiedrība iegūst prasījuma tiesības pret Lietotāju (Nosūtītāju) tādā apmērā, kurš identisks naudas summas, kuru Sabiedrība, izpildot Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu, ir pārskaitījusi uz Saņēmēja Reģistrēto kontu un Komisijas maksas kopsummai, atņemot naudas summu, kuru Sabiedrība no Lietotāja faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā saistībā ar attiecīgā Monea Maksājuma izpildīšanu. 

9.3. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, Lietotājs var nosūtīt citam Lietotājam vai personai, kura vēl nav kļuvusi par Lietotāju, Monea Maksājuma pieprasījumu, lūdzot attiecīgajam Lietotājam vai personai pārskaitīti Lietotājam noteiktu naudas summu, izmantojot Monea Maksājumu. Monea Maksājuma pieprasījuma saņemšana netiek uzskatīta par saņēmēja uzsāktu maksājumu vai tiešā debeta maksājumu Likuma izpratnē un nerada tā saņēmējam nekādas saistības un pienākumus attiecībā uz konkrētā Monea Maksājuma pieprasījuma izpildīšanu. Gadījumā, ja Monea Maksājuma pieprasījuma saņēmējs izvēlas izpildīt attiecīgo Monea Maksājuma pieprasījumu, tam ir jāveic pastāvīgs Monea Maksājums Līguma  9.1. punktā noteiktajā kartībā. 

9.4. Monea Maksājumu ir iespējams veikt tikai Monea Lietotāju starpā, un, pirms Monea Maksājuma apstiprināšanas, Lietotājam ir pienākums pārliecināties, vai attiecīgā persona ir Monea Lietotājs. Persona, kura ir kļuvusi par Lietotāju, ir atpazīstama, pamatojoties uz Monea ikonu, kura Reģistrētā tālruņa numura vai Mobilās ierīces, kurā tiek izmantots Reģistrētais tālruņa numurs, kontaktu sarakstā novietota pie Lietotāja tālruņa numura, Twitter konta lietotājvārda vai e-pasta. 

9.5. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas veikt Monea Maksājumu vai pieprasīt veikt Monea Maksājumu  personai, kura nav Monea Lietotājs, Lietotājam tiek nodrošināta iespēja, izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, uzaicināt attiecīgo personu kļūt par Monea Lietotāju. Tā kā personai, kura nav kļuvusi par Monea Lietotāju, nav ticis piešķirts Lietotāja unikālais identifikators un, attiecīgi, Sabiedrība minēto personu nav identificējusi,  Sabiedrībai, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, neiestājas nekāda atbildība, cita starpā atbildība par neizpildītu vai kļūdaini izpildītu maksājumu, kas varētu būt saistīta ar iespēju, ka Lietotājs ir kļūdījies attiecībā uz uzaicināmās personas identitāti. 

9.6. Gadījumā, ja Lietotājs dod rīkojumu Sabiedrībai par maksājuma veikšanu personai, kura nav kļuvusi par Monea Lietotāju, un attiecīgā persona nekļūst par Monea Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Lietotājs ir apstiprinājis Monea Maksājumu, Sabiedrība 4 (četru) darba dienu laikā pēc Monea Maksājum apstiprināšanas pārskaita 9.1.4. punktā norādīto naudas kopsummu Monea Maksājuma rīkojumu devušajam Lietotājam, un attiecīgais Monea Maksājums nav uzskatāms par neizpildītu vai kļūdaini izpildītu un, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Sabiedrībai saistībā ar šādu Monea Maksājuma rīkojumu neiestājas nekāda atbildība.  

9.7. Sabiedrība nodrošina Monea Maksājumu veikšanu tikai EUR (eiro) valūtā. Sabiedrība neveic maksājuma summas konvertēšanu. Ja Līguma 9.1.4. punktā norādītā naudas kopsumma Lietotāja Kartes kontā ir citā valūtā, nevis EUR, tās konvertēšanu var veikt Lietotāja kartes banka, pamatojoties uz Lietotāja un Lietotājas kartes bankas starpā pastāvošo vienošanos. 

9.8. Maksimālais Monea Maksājuma izpildes laiks ir divas darba dienas no Monea Maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža.

9.9. Monea Maksājuma rīkojums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Monea Maksājums saskaņā ar Līguma 9.1.3. punktu ir kļuvis par apstiprinātu Monea Maksājumu. Lietotājs nevar atsaukt saņemtu Monea Maksājuma rīkojumu.  

9.10. Sabiedrībai ir pienākums izpildīt tikai apstiprinātu Monea Maksājumu. 

9.11. Sabiedrība izpilda Monea Maksājumu, pamatojoties tikai un vienīgi uz tajā norādīto Lietotāja (Saņēmēja) unikālo identifikatoru. Gadījumā, ja Lietotājs, norādot Saņēmēja unikālo identifikatoru, ir kļūdījies, Sabiedrība nav atbildīga par Monea Maksājuma neizpildīšanu vai kļūdainu izpildīšanu un par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam varētu būt radušies, tajā skaitā bet ne tikai, Sabiedrībai nav pienākums atgriezt Lietotājam (Nosūtītājam) ne 9.1.1.2. punktā norādīto naudas summu, ne arī Komisijas maksu.

9.12. Lietotājs ir atbildīgs par tās informācijas, kuru tas norādījis saskaņā ar šī Līguma 9.1.1.2. punktu un 9.1.1.3. punktu, pareizību, un  Sabiedrība neatbild  par zaudējumiem un / vai  kaitējumu, kuri varētu būt radušies, ja Lietotājs, dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea Maksājumu, ir kļūdījies, norādot iepriekš minēto informāciju. 

9.13. Gadījumā, ja Lietotājs ir kļūdījies, norādot 9.1.1. punktā minēto informāciju, Sabiedrība cenšas atgūt neizpildīto vai kļūdaini izpildīto Monea Maksājumu, un Lietotājam ir pienākums divu nedēļu laikā no attiecīga Sabiedrības rēķina saņemšanas segt Sabiedrības izdevumus, kuri Sabiedrībai radušies, cenšoties atgūt neizpildīto vai kļūdaini izpildīto Monea Maksājumu. 

9.14. Monea Maksājums ir uzskatāms par izpildītu brīdī, kad Līguma 9.1.1.2. punktā minētā naudas summa ir tikusi ieskaitīta Saņēmēja Reģistrētajā kontā, neatkarīgi no tā, vai un kad Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs minēto naudas summu Saņēmējam dara pieejamu. 

9.15. Sabiedrībai ir tiesības atteikties izpildīt apstiprinātu Lietotāja Monea Maksājumu šādos gadījumos: 

9.15.1. Ja nav ievēroti šī Līguma noteikumi, tajā skaitā, bet ne tikai: 

9.15.1.1. Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas nav saņēmusi Līgumā 9.1.5. punktā minēto apstiprinājumu, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu); 

9.15.1.2. Naudas summa, kuru Lietotājs norādījis Monea Maksājuma rīkojumā saskaņā ar šī Līguma 9.1.1.2. punktu, pārsniedz  noteiktos Monea Maksājuma apjoma ierobežojumus;

9.15.1.3. Izpildot Monea Maksājuma rīkojumu, tiktu pārsniegti Monea Maksājuma intensitātes ierobežojumi vai Lietotāja noteiktie Monea Maksājuma limiti; 

9.15.2. Sabiedrība bloķē Lietotāja Monea aplikācijas profilu šī Līguma 6. nodaļā noteiktajā kārtībā.

9.15.3. Monea Maksājuma izpildi aizliedz spēkā esošo normatīvo aktu prasības vai tā nav iespējama, ņemot vērā Sabiedrības saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.  

9.16. Informācija par Monea Maksājuma  izpildīšanas atteikuma iemesliem, kā arī to kļūdu labošanas procedūru, kas bijušas par pamatu atteikumam, Sabiedrība ne vēlā kā 9.8. punktā paredzētajā termiņā Nosūtītājam nodrošina Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Izraksts”.

9.17. Ja Sabiedrība ir atteikusies izpildīt Monea Maksājuma rīkojumu 9.15. punktā noteiktajos gadījumos, Monea Maksājuma rīkojums netiek uzskatīts par apstiprinātu. 

9.18. Sabiedrība Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļā “Izraksts” vismaz reizi mēnesī nodrošina Lietotājam pieejamu atskaiti par tā Monea Maksājumiem.

9.19. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Sabiedrība negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par Monea aplikācijas  un / vai Lietotāja Monea aplikācijas profila nepārtrauktu darbību un pieejamību rīkojuma došanai Sabiedrībai par Monea Maksājuma veikšanu.

 

10. Atbildība par zaudējumiem un apstākļi, kas atbrīvo no atbildības

10.1. Ja Lietotājs informē Sabiedrību, ka Monea Maksājums ir ticis izpildīts kļūdaini vai nav ticis izpildīts, vai nav bijis autorizēts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā: 

10.1.1. Sabiedrība veic nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu Lietotāja apgalvojumu pamatotību, cita starpā pārbaudot, vai Monea Maksājums bija autentificēts, precīzi reģistrēts un grāmatots kontos, kā arī noskaidro, vai to nav ietekmējušas tehniskas kļūmes vai citi trūkumi; 

10.1.2. Ja, veicot 10.1.1. punktā minētās darbības, Sabiedrība konstatē, ka Monea Maksājums ir ticis izpildīts kļūdaini un / vai nav bijis autorizēts un / vai nav ticis izpildīts, un ja Lietotājs Sabiedrību par šādu Monea Maksājumu, par kuru tam ir bijusi pieejama informācija šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ir informējis ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā pēc naudas norakstīšanas no Kartes konta, Sabiedrība nekavējoties atlīdzina Lietotājam tiešos zaudējumus, atmaksājot neautorizētā un / vai kļūdaini izpildītā un / vai neizpildītā  maksājuma summu vai atjaunojot stāvokli Lietotāja Reģistrētajā kontā līdz tādam stāvoklim, kāds bija pirms neautorizētā  maksājuma veikšanas un / vai kāds tas būtu bijis, ja kļūdainais maksājums nebūtu izpildīts;

10.1.3. Gadījumā, ja Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis naudas summu, kuru attiecīgā Monea Maksājuma izpildīšanas gaitā Sabiedrība tam ir pārskaitījusi, atbildība par neizpildītu un / vai kļūdaini izpildītu Monea Maksājumu ir Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam, nevis Sabiedrībai. 

10.2. Gadījumā, ja zaudējumi Lietotājam radušies saistībā ar neautorizētiem maksājumiem, Monea aplikācijas (arī Lietotāja Monea aplikācijas profila), tajā skaitā Lietotāja Mobilās ierīces vai Reģistrētā tālruņa numura SIM kartes nozaudēšanas, nolaupīšanas vai citādas prettiesiskas piesavināšanās dēļ, vai  ja Lietotājs nav gādājis par šī Līguma 6. nodaļā aprakstīto personalizēto drošības elementu kā arī  Mobilās ierīces un Reģistrētā tālruņa numura SIM kartes drošu glabāšanu un tādejādi pieļāvis Lietotāja Monea aplikācijas (tajā skaitā Lietotāja Monea aplikācijas profila) prettiesisku piesavināšanos, Sabiedrība neatlīdzina Lietotājam zaudējumus līdz EUR 150 (simts piecdesmit eiro). Minētais Sabiedrības atbildības ierobežojums nav piemērojams attiecībā uz zaudējumiem, kuri Lietotājam radušies pēc tam, kad Lietotājs bija informējis Sabiedrību šī Līguma 6.10. punktā noteiktajā kārtībā, vai arī Sabiedrība Lietotājam nebija nodrošinājusi iespēju informēt Sabiedrību par šī Līguma 6.10. punktā minētajiem apstākļiem, izņemot ja Lietotājs pats rīkojies prettiesiski. 

10.3. Sabiedrība neatlīdzina Lietotājam tādus zaudējumus, kas tam radušies saistībā ar neautorizētiem maksājumiem, ja Lietotājs ir rīkojies prettiesiski, vai:

10.3.1. Ar nodomu (tīši) vai rupjas neuzmanības dēļ:

10.3.1.1. Ir izmantojis Monea pretēji šī Līguma noteikumiem, kuri paredz Monea izmantošanas kārtību, tajā skaitā, bet ne tikai, rīkojies pretēji Līguma 6.5., 6.6., vai 6.7. punktos iekļautajiem noteikumiem; un/vai

10.3.1.2. Nav informējis Sabiedrību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā par Līguma 6.10. punktā minēto apstākļu iestāšanos. 

10.4. Ciktāl to pieļauj piemērojamās tiesību normas, Sabiedrība neatbild par Lietotājam nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu trešās personas vainas dēļ neizpildītu vai savlaicīgi neizpildītu Monea Maksājumu, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Lietotāja IBAN bankas vai Lietotāja Kartes bankas tehniskajām problēmām.

10.5. Sabiedrībai neiestājas šajā Līgumā vai Likumā noteiktā atbildība ārkārtēju neparedzētu apstākļu, kurus Sabiedrība nevar kontrolēt un no kuru sekām Sabiedrība nevarētu izvairīties, dēļ,  tajā skaitā, bet ne tikai: 

10.5.1. nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās;

10.5.2. varas iestāžu veiktie pasākumi;

10.5.3. karš vai kara draudi, sacelšanās vai nemieri;

10.5.4. pasta darbības, automātiskās datu apstrādes, datu pārraides un citu elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai strāvas padeves pārtraukumi, kurus Sabiedrība nevar kontrolēt;

10.5.5. ugunsgrēka vai tamlīdzīga stihiska nelaimes iestāšanās;

10.5.6. tehniska rakstura problēmas ar Monea aplikācijas darbību;

10.5.7. industriālas darbības, piemēram, streiki, lokauti, boikoti un blokādes, neatkarīgi no tā, vai Sabiedrība tajās piedalās.

10.6. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no prasības par zaudējumu atlīdzību tiesiskā pamata un zaudējumu apmēriem, ciktāl to pieļauj piemērojamās tiesību normas, Sabiedrība būs atbildīga tikai par Lietotājam radītajiem tiešajiem zaudējumiem, un Sabiedrības maksimālais atbildīgas apjoms nekādā gadījumā nepārsniegs EUR 150 (simts piecdesmit Eiro).  

10.7. Ciktāl to pieļauj piemērojamās tiesību normas, neviena no šī Līguma Pusēm neatbild par netiešiem, nejaušie, īpašiem, soda vai izrietošiem zaudējumiem, atrauto peļņu un negūtajiem ieņēmumiem vai citiem zaudējumiem, atbildība par kuriem nav tieši paredzēta šajā Līgumā, izņemot ja:

10.7.1. Lietotāja saskaņā ar šī Līguma 5. punktu sniegtie apliecinājumi ir nepatiesi Līguma noslēgšanas brīdī vai kļūst nepatiesi Līguma darbības laikā, kā arī, ja Lietotājs, reģistrējoties Monea lietošanai vai Monea lietošanas laikā ir sniedzis nepatiesu informāciju Sabiedrībai, Lietotājs atbild par jebkuriem trešajām personām vai Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. 

 

11. Personas datu apstrāde

11.1. Reģistrējoties, kā arī visā šī Līguma spēkā esamības laikā, Lietotājs personīgi iesniedz Sabiedrībai personas datus, kā arī Sabiedrība, pamatojoties uz Lietotāja sniegtu piekrišanu, var iegūt Lietotāja personas datus no citām personām (kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un citām personām). 

11.2. Sabiedrība par Lietotāju 11.1. punktā noteiktajā kārtībā iegūst vismaz sekojošus personas datus:

11.2.1. Lietotāja vārdu un uzvārdu;

11.2.2. Lietotāja Personas kodu; 

11.2.3. Lietotāja Reģistrētā konta IBAN numuru;

11.2.4. Lietotāja Reģistrēto tālruņa numuru;

11.2.5. Vārdu un uzvārdu, kāds tas ir norādīts uz Reģistrētās kartes. 

11.3. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība 11.1. punktā minētajā kārtībā iegūst tā personas datus un veic minēto personas datu apstrādi, tajā skaitā, bet ne tikai, Sabiedrība ir tiesīga ierakstīt visu informāciju (t.sk. telefona sarunas), kas ir iegūta šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī reģistrēt un uzglabāt informāciju par Lietotāja šī Līguma ietvaros veiktajām darbībām un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus veikto Monea Maksājumu pamatošanai un pierādīšanai.

11.4. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības nodot tās rīcībā esošos Lietotāja personas datus trešajām personām, kas iesaistītas (vai var būt iesaistītas) Monea Maksājumu izpildē (piemēram, Starptautiskām karšu organizācijām, Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam, maksājumu sistēmas tehniskajam nodrošinātājam, starpniekbankai, u.c.). 

11.5. Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja kartes banka un / vai Lietotāja IBAN banka nodod Sabiedrībai Lietotāja identifikācijai nepieciešamos datus, kā arī Lietotāja izpētes rezultātā iegūtos datus, kas ir nonākuši iepriekšminēto kredītiestāžu rīcībā tiesiskā ceļā, kredītiestādei nodibinot darījuma attiecības ar Lietotāju, kā arī darījuma attiecību ar Lietotāju laikā. 

11.6. Sabiedrībai ir tiesības informēt Lietotāju, zvanot vai nosūtot SMS uz tā Reģistrēto tālruņa numuru, kā arī nosūtot vēstuli uz Lietotāja Reģistrēto elektroniskā pasta adresi vai nosūtot informāciju uz Lietotāja Monea aplikācijas profilu, par izmaiņām, uzlabojumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Monea izmantošanu.

11.7. Lietotājs apliecina, ka viņš ir saņēmis attiecīgā datu subjekta (jauna Lietotāja) piekrišanu datu nodošanai Sabiedrības rīcībā pirms jaunu Lietotāju uzaicināšanas reģistrēties Monea

 

12. Pušu saziņa  

12.1. Ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādāk, Lietotājs paziņojumus, pretenzijas un jebkuru citu informāciju iesniedz Sabiedrībai, pēc savas izvēles izmantojot vienu no sekojošām metodēm: rakstiski, nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi ar ierakstītas vēstules starpniecību, vai ar kurjeru (saņemot Sabiedrības parakstītu apstiprinājumu par sūtījuma saņemšanu), vai arī nosūtot elektroniskā veidā, parakstītu ar Lietotāja drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu, vai aizpildot un nosūtot attiecīgu formu, kura publicēta Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem.

12.2. Sabiedrība savu juridisko adresi un e-pastu publisko sekojošā Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem/. Mainoties juridiskajai adresei vai e-pastam, Sabiedrība nekavējoties veic attiecīgas izmaiņas iepriekšminētajā interneta vietnē. Sazinoties ar Sabiedrību šī Līguma 12.1. punktā noteiktajā kārtībā, Lietotājam ir pienākums pārliecināties par Sabiedrības juridisko adresi un / vai e-pastu, apmeklējot šajā punktā norādīto Sabiedrības interneta vietni. 

12.3. Ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādāk, Sabiedrība paziņojumus, pretenzijas un jebkuru citu informāciju iesniedz Lietotājam pēc savas izvēles izmantojot vienu no sekojošām metodēm: nosūtot uz Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļu “Paziņojumi”, nosūtot uz Lietotāja Reģistrēto tālruņa numuru SMS veidā, nosūtot uz Lietotāja Reģistrēto e-pasta adresi elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot uz Lietotāja Reģistrēto tālruņa numuru uzlecošā paziņojuma vai dialoga loga veidā.

 

13. Preču zīmes, dizains un patenti

13.1. Ar šo līgumu Lietotājam netiek piešķirtas nekādas tiesības uz preču zīmēm, dizainiem un / vai patentiem, kas saistīti ar Monea, vai tiesības reģistrēt vai iesniegt reģistrācijas pieteikumu attiecīgā uz minētajām preču zīmēm, dizainiem un / vai patentiem savā vai citu personu vārdā, ja vien Lietotājs nav saņēmis iepriekšēju rakstisku Sabiedrības piekrišanu. 

13.2. Lietotājam nav tiesību izmantot, pieteikt reģistrācijas un / vai reģistrēt preču zīmes, dizainus un / vai patentus, kuri varētu radīt maldinošu priekšstatu par, cita starpā, Lietotāja tiesībām uz Monea, Lietotāja  preču, produktu un pakalpojumu izcelsmi vai Lietotāja attiecībām ar Sabiedrību, ieskaitot to izmantošanu saistībā ar Lietotāja produkta vai pakalpojuma nosaukumu, juridiskas personas nosaukumu vai domēnu.

13.3. Sabiedrība patur tiesības reģistrēt Latvijā un citās valstīs preču zīmes, dizainparaugus un patentus un patur neierobežotas tiesības izmantot jebkādas preču zīmes, dizainparaugus un patentus saistībā ar Monea, neatkarīgi no tā vai tādi pastāv un ir tikuši jebkur reģistrēti šī Līguma noslēgšanas brīdī.

13.4. Šī Līguma darbības laikā vai pēc tā izbeigšanas Lietotājs nedrīkst veikt nekādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības preču zīmju, dizainu un / vai patentu spēkā esamību vai to izlietošanas tiesības, vai Sabiedrības lietošanas tiesības un labuma gūšanu no preču zīmēm, dizainparaugiem un / vai patentiem.

13.5. Lietotājam nekavējoties jāinformē Sabiedrība par jebkuru neatbilstošu, nepareizu vai prettiesisku preču zīmes, dizainparauga un / vai patenta  izmantošanu. Ja Sabiedrība Lietotājam nosūtīs attiecīgu pieprasījumu, Lietotājam ir pienākums  uz Sabiedrības rēķina palīdzēt veikt visas nepieciešamās darbības, lai aizstāvētu Sabiedrības tiesības, tajā skaitā jebkādas darbības, ko Sabiedrība uzskatīs par nepieciešamām, lai aizsargātu jebkādas tās tiesības attiecībā uz preču zīmē, dizainparaugiem un / vai patentiem.

 

14. Citi tiesību ierobežojumi 

14.1. Sabiedrība patur visas tiesības, kuras ar šo Līgumu nav tieši nodotas Lietotājam, tajā skaitā, bet ne tikai, īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma personiskās un mantiskās tiesības uz Monea aplikāciju un Sabiedrības interneta vietnes www.monea.me saturu.

14.2. Lietotājam ir aizliegts:

14.2.1. Izmantot Monea pretēji šajā Līgumā noteiktajam;

14.2.2. Dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt Monea aplikāciju, ja vien šādas tiesības Lietotājam nav tieši piešķirtas ar likumu;

14.2.3. Sadalīt vai atdalīt Monea aplikācijas sastāvdaļas, tajā skaitā, bet ne tikai, ar mērķi darbināt tās uz dažādām datortehnikas vienībām vai programmām, vai nodot citām personām;

14.2.4. Noņemt vai izmainīt Monea aplikācijas marķējumu vai paziņojumus, tajā skaitā, bet ne tikai, norādi uz Sabiedrību kā Monea aplikācijas īpašnieku;

14.2.5. Veikt darbības, kuras varētu negatīvi ietekmēt Sabiedrības darbību, tajā skaitā, bet ne tikai, radot Sabiedrībai zaudējumus;

14.2.6. Izmantot Monea prettiesiskiem mērķiem. 

14.3. Lietotājam tā iespēju robežās ir pienākums nodrošināt, ka arī citas personas neveic augstāk uzskaitītās darbības, bet ja kāda persona šādas darbības veic un ja par to kļūst zināms Lietotājam, nekavējoties par to informēt Sabiedrību.

 

15. Līguma izbeigšana

15.1. Izņemot šajā Līgumā tieši noteiktus gadījumus, jebkurai šī Līguma Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu, informējot par to otru šī Līguma Pusi, neatlīdzinot nekādus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma izbeigšanu. Lietotājam Sabiedrība par Līguma izbeigšanu jāinformē 1 (vienu) mēnesi iepriekš, savukārt Sabiedrībai Lietotājs par Līguma izbeigšanu jāinformē vismaz  2 (divus) mēnešus iepriekš. 

15.2. Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, neatlīdzinot Lietotājam nekādus zaudējumus, ja:

15.3. Lietotājs ir sniedzis Sabiedrībai nepatiesu, nepilnīgu vai neprecīzu informāciju;

15.4. Lietotājs nav sniedzis Sabiedrībai pieprasīto informāciju; 

15.5. Lietotājs ir pārkāpis būtiskus šī Līguma noteikumus;

15.6. Lietotājs ir radījis Sabiedrībai zaudējumus vai arī pastāv pamats uzskatīt, ka Lietotājs nākotnē varētu radīt Sabiedrībai zaudējumus;

15.7. Sabiedrībai pastāv pamatotas aizdomas, ka Lietotājs varētu būt saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un / vai terorisma finansēšanu; 

15.8. Gadījumā, ja Līgumu izbeidz Lietotājs, 15.1. punktā minētais informēšanas pienākums izpildāms:

15.8.1. Aizpildot un nosūtot attiecīgu elektronisko formu, kura publicēta Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/palidziba-klientiem/ un saņemot no Sabiedrības apstiprinājumu par Līguma izbeigšanu uz Lietotāja Reģistrēto e-pasta adresi. Ja Lietotājam nav Reģistrētās e-pasta adreses, Sabiedrība lūdz Lietotāju veikt šajā Līgumā noteiktās darbības Reģistrētās e-pasta adreses izveidošanai un pēc Reģistrētās e-pasta adreses izveidošanas vēlreiz aizpildīt attiecību elektronisko formu; vai

15.8.2. Nosūtot Sabiedrībai pa e-pastu attiecīgu paziņojumu par Līguma izbeigšanu, kurš parakstīts ar Lietotāja drošu elektronisko parakstu; vai

15.8.3. Personīgi ierodoties Sabiedrības juridiskajā adresē attiecīga paziņojuma aizpildīšanai, līdzi ņemot Lietotāja personu apliecinošu dokumentu.

15.9. Līguma izbeigšana šajā Līguma 15. punktā noteiktajā kārtībā neatbrīvo katru no Pusēm no pienākuma veikt maksājumus otrai Pusei, ja tādi ir veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, segt radušos zaudējumus, kā arī izpildīt visas no Līguma izrietošās, bet uz tā izbeigšanas brīdi neizpildītās saistības, tajā skaitā, bet ne tikai, gadījumā, ja attiecīgajam Lietotājam, ar kuru vai kurš izbeidz šo Līgumu 15.1. punktā noteiktajā kārtībā, kā Saņēmējam vai kā Nosūtītājam ir šajā Līgumā noteiktajā kārtībā līdz Līguma izbeigšanas brīdim apstiprināti, bet vēl neizpildīti Monea Maksājumi, Sabiedrība, ja vien šajā Līgumā nav noteikts savādāk, izpilda attiecīgos Monea Maksājumus šī Līguma 9. nodaļā noteiktajā kārtībā.

15.10. Izbeidzot Līgumu šajā 15. punktā noteiktajā kārtībā, Lietotājam ir pienākums dzēst Monea aplikāciju no savas Mobilās ierīces.

15.11. Noteikumi, kas paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanas, ir noteikumi par atbildības ierobežošanu, saistību un citi noteikumi, kuri pēc savas būtības ir vērsti uz to, lai paliktu spēkā pēc Līguma izbeigšanas.

 

16. Lietotāju pretenzijas un strīdus izskatīšanas kārtība un uzraudzības iestādes

16.1. Jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz neautorizētiem vai kļūdaini izpildītiem Monea Maksājumiem ir jāiesniedz Sabiedrībai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā pēc naudas norakstīšanas no Lietotāja Kartes konta.

16.2. Sabiedrība izskata pieteikto pretenziju un  / vai prasību un sniedz atbildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

16.3. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar Monea izmantošanu un nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu ceļā, ir izskatāmi pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem un reglamentu. Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

16.4. Lietotājs savu interešu aizsardzības nolūkos tādu strīdu risināšanai, kuri radušies saistībā ar Monea izmantošanu, var vērsties arī pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda.

16.5. Lietotāja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, kurā Lietotājs var vērsties saistībā ar pretenzijām par Sabiedrības sniegto pakalpojumu. 

 

17. Citi noteikumi

17.1. Līgums ir sastādīts un pieejams latviešu valodā. Apstiprinot šos Līguma noteikumus, Lietotājs tiek informēts un piekrīt, ka saziņa saistībā ar Monea izmantošanu notiks latviešu valodā.

17.2. Reģistrācijas laikā sniedzot piekrišanu šim Līgumam, Lietotājs apliecina, ka šī Līguma noteikumus ir pilnībā sapratis, beznosacījuma kārtībā ir pieņēmis un apņemas tos pildīt. Lietotājs piekrīt tam, ka šis Līgums tiks uzskatīts par rakstveida pierādījumu tiesiski noslēgtam darījumam Lietotāja un Sabiedrības starpā, un ka šī Līguma noteikumi būs spēkā esošs juridisks pamatojums savstarpēju jautājumu risināšanā starp šī Līguma pusēm.

17.3. Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt šo Līgumu. Par visiem grozījumiem Līgumā Lietotājs tiek informēts 2 (divus) mēnešus pirms plānotā grozījumu spēkā stāšanās datuma. Ja Lietotājs nepiekrīt piedāvātajām izmaiņām, tas informē Sabiedrību par saviem iebildumiem saistībā ar piedāvātajām izmaiņām un tam ir tiesības vienpusējā kārtā, neveicot papildus maksājumus un soda sankcijas, izbeigt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 15. punktā minēto kārtību līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai. Gadījumā, ja Lietotājs paziņo Sabiedrībai par saviem iebildumiem saistībā ar piedāvātajām izmaiņām, bet Līgumu līdz attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās brīdim neizbeidz, Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji nekavējoties, neatlīdzinot Lietotājam nekādus zaudējumus, izbeigt šo Līgumu. Sabiedrība nodrošina, ka Līguma izbeigšana šādā gadījumā neskar Lietotāja tiesības uz šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātu Monea Maksājumu izpildi. Ja Lietotājs nav izmantojis savas tiesības atkāpies no Līguma vienpusējā kārtā, uzskatāms, ka tas ir atzinis Līguma grozījumus par sev saistošiem.  

17.4. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka spēkā neesošais noteikums ir aizstāts ar tā juridiski saistošu interpretāciju, kas ir iespējami tuva Līgumā ietvertajiem Pušu nodomiem, atspoguļojot ekonomiskos mērķus un spēkā neesošā noteikuma sekas. 

17.5. Lietotājam ir tiesības saņemt Līguma projektu papīra formā vai izmantojot citu patstāvīgu informācijas nesēju, sazinoties ar Sabiedrību telefoniski. Informācija Lietotājam tiks nosūtīta uz Lietotāja Reģistrēto e-pastu, vai arī izsniegta personiski, Lietotājam ierodoties Sabiedrības birojā Blaumaņa iela 5A - 10, Rīga, LV-1011, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

 

 

Vienošanās Nr. 1

 

Pie Monea maksājumu pakalpojumu līguma

 

1. Termini

Šajā Vienošanās lietotajiem terminiem ir nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien šajā Vienošanās nav tieši noteikts pretējais.

Neatkarīgi no Līgumā lietotajiem terminiem, šajā Vienošanās papildus tiek lietoti šādi termini:

1.1. Monea definētais maksājums – Sabiedrības Lietotājam (Nosūtītājam) sniegts maksājumu pakalpojums – bezkonta naudas pārvedums, kura ietvaros Sabiedrība izpilda Nosūtītāja Sabiedrībai dotu rīkojumu par Nosūtītāja autorizēta Monea definētā Maksājuma veikšanu, pārskaitot Pakalpojumu sniedzējam Nosūtītāja noteikto naudas summu, neatverot norēķinu kontu ne Nosūtītājam, ne Pakalpojumu sniedzējam. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Monea definētais maksājums uzskatāms par Monea Maksājumu Līguma izpratnē.

1.2. Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam – Sabiedrības Lietotājam (Nosūtītājam) sniegts maksājumu pakalpojums – bezkonta naudas pārvedums, kura ietvaros Sabiedrība izpilda Nosūtītāja Sabiedrībai dotu rīkojumu par Nosūtītāja autorizēta Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanu, pārskaitot Nereģistrētam saņēmējam Nosūtītāja noteikto naudas summu, neatverot norēķinu kontu ne Nosūtītājam, ne Nereģistrētam saņēmējam. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam uzskatāms par Monea Maksājumu Līguma izpratnē.

1.3. Nereģistrēts saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kura nav Monea Lietotājs, un kurai Sabiedrība pārskaita Nosūtītāja norādīto naudas summu, pamatojoties uz Nosūtītāja Sabiedrībai šīs Vienošanās 5. punktā noteiktajā kārtībā doto rīkojumu. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Nereģistrēts saņēmējs uzskatāms par Saņēmēju Līguma izpratnē.

1.4. Nereģistrētā saņēmēja unikālais identifikators - IBAN konta numurs, kuram ir jābūt Līguma 3.13. punktā minētas kredītiestādes piešķirtam.

1.5. Pakalpojumu sniedzējs – juridiska persona, kurai Lietotājs (Nosūtītājs), izmantojot Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus, veic maksājumus, lai apmaksātu Pakalpojumu sniedzēja Lietotājam izrakstītu rēķinu vai samaksātu Pakalpojumu sniedzējam par pakalpojumiem, kurus Lietotājs ir izmantojis. Ciktāl šī Vienošanās neparedz pretējo, Pakalpojumu sniedzējs ir uzskatāms par Saņēmēju Līguma izpratnē.

1.6. Pakalpojumu sniedzēja unikālais identifikators – IBAN konta numurs, kuram ir jābūt Līguma 3.13. punktā minētas kredītiestādes piešķirtam.

1.7. Vienošanās – šī Lietotāja un Sabiedrības starpā tiesiski noslēgtā vienošanās Nr.1, kura nosaka Lietotāja un Sabiedrības tiesības, pienākumus saistības un apliecinājumus, ko Lietotājs un Sabiedrība uzņemas un sniedz viens otram saistībā ar Monea izmantošanu, kas visā tās spēkā esamības laikā regulē Lietotāja un Sabiedrības savstarpējās attiecības, un kura tās spēkā stāšanās brīdī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

2. Priekšmets

2.1. Sabiedrība šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā nodrošina Lietotājam iespēju:

2.1.1. Veikt Monea definētos maksājumus;

2.1.2.  Veikt Monea maksājumus nereģistrētiem saņēmējiem.

 

3. Pieteikšanās un lietošanas uzsākšana

3.1. Sabiedrība nodrošina Lietotājam iespēju izmantot Vienošanās 2.1.punktā minētos pakalpojumus Monea aplikācijas rēķinu izvēlnē.

3.2. Lietotājs, kuram jau ir spēkā esošs Līgums ar Sabiedrību, uzsāk Vienošanās 2.1. punktā noteikto Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmantošanu sekojošā veidā:

3.2.1. Savā Lietotāja Monea aplikācijas profilā, nospiežot rēķinu izvēlni, parādās uznirstošais logs, kas satur norādi (saiti) uz šo Vienošanos., Lietotājam ir jāiepazīstas ar Vienošanās saturu. Vienošanās tās aktuālajā redakcijā ir pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/lietosanas-noteikumi/.

3.2.2. Uznirstošajā logā Lietotājam tiek piedāvātas iespējas piekrist šīs Vienošanās noteikumiem vai atlikt piekrišanu. Ja Lietotājs, pēc detalizētas iepazīšanas ar Vienošanās saturu, piekrīt Vienošanās noteikumiem, Lietotājs savā Monea aplikācijas profilā uznirstošajā logā nospiež uz izvēlnes, kas apzīmē Lietotāja piekrišanu Vienošanās noteikumiem, tādējādi nepārprotami izsakot savu piekrišanu Vienošanās noteikumiem un nosacījumiem un atzīstot tos par sev saistošiem.

3.2.3. Pēc tam, kad Lietotājs ir veicis Vienošanās 3.2.1. punktā un 3.2.2. punktā minētās darbības, Sabiedrība Monea aplikācijā nodrošina Lietotājam iespēju izmantot Vienošanās 2.punktā minētos pakalpojumus, proti, nodrošina pieeju Monea aplikācijas rēķinu sadaļai, un Lietotājs var uzsākt izmantot šīs Vienošanās 2.1. punktā norādītos Sabiedrības sniegtos maksājumu pakalpojumus.

3.2.4. Ņemot vērā Sabiedrībai ar normatīvajiem aktiem noteiktos pienākumus, tajā skaitā, bet ne tikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā, kā arī ņemot vērā ar Monea lietošanu saistītās tehniskās un drošības prasības, Sabiedrībai ir tiesības atteikt Lietotājam iespēju izmantot šīs Vienošanās 2.1. punktā norādītos Sabiedrības sniegtos maksājumu pakalpojumus (t.i. nesniegt Lietotājam piekļuvi Monea aplikācijas rēķinu izvēlnei), nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

3.2.5. Ja Lietotājs, pēc detalizētas iepazīšanās ar Vienošanās saturu, nepiekrīt Vienošanās noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs savā Monea aplikācijas profilā nospiež attiecīgo izvēlni. Šajā gadījumā Lietotājs neiegūst tiesības uzsākt izmantot šīs Vienošanās 2.1. punktā norādītos Sabiedrības sniegtos maksājumu pakalpojumus, un Lietotājs tiek novirzīts atpakaļ uz Monea aplikācijas galveno izvēlni.

3.3. Lietotājs, kuram nav spēkā esošs Līgums ar Sabiedrību, uzsāk Līguma 2. punktā un Vienošanās 2.1. punktā noteikto Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmantošanu, piekrītot Līguma un šīs Vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteikumiem un nosacījumiem Līguma 3. punktā noteiktajā kārtībā. Līgums, tajā skaitā šī Vienošanās, stāsies spēkā Līgumā 4. punktā noteiktajā kārtībā.

 

4. Monea definētie maksājumi

4.1. Monea definēto maksājumu veikšanas kārtība ir noteikta šajā Vienošanās 4. nodaļā, un Līguma 9. nodaļa Monea definēto maksājumu veikšanai nav piemērojama. Līgumā ietvertā atsauce uz Līguma 9.1. punktu šīs Vienošanās piemērošanas vajadzībām saistībā ar Monea definēto maksājumu veikšanu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 4.4. punktu, savukārt atsauce uz Līguma 9. nodaļu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 4. nodaļu.

4.2. Lai veiktu Monea definēto maksājumu, Lietotājs, izmantojot savu Monea aplikācijas profilu, rēķinu izvēlnē no Sabiedrības piedāvātā Pakalpojumu sniedzēju saraksta izvēlas Pakalpojumu sniedzēju, kuram Lietotājs vēlas veikt maksājumu, kā rezultātā Lietotāja Monea aplikācijas profilā tiek atvērta attiecīga maksājuma rīkojuma forma.

4.3. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, Lietotājs dod Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea definēto maksājumu - pārskaitīt noteiktu naudas summu Pakalpojumu sniedzējam, konkrētā Monea definētā maksājuma rīkojuma formā: 

4.3.1. Norādot prasīto informāciju obligāti aizpildāmajos laukos (dialoga logos), tajā skaitā, bet ne tikai, informāciju par naudas summas apmēru, kura pārskaitāma Pakalpojuma sniedzējam;

4.3.2. Norādot Pakalpojuma sniedzējam paredzētu konkrētā Monea definētā maksājuma aprakstu, ja Lietotājs vēlas sniegt šādu informāciju Pakalpojuma sniedzējam, un ja Pakalpojuma sniedzējs ir izvēlējies saņemt šādu informāciju. Sabiedrībai, ciktāl to pieļauj pamērojamie normatīvie akti, neiestājas nekāda atbildība par minētās informācijas saturu.

4.4. Dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea definēto maksājumu Vienošanās 4.3. punktā noteiktajā kārtībā, rīkojuma došanas ietvaros (pirms Monea definētā maksājuma faktiskas izpildīšanas), Lietotājs dod piekrišanu (autorizē) Monea definētajam maksājumam, apstiprinot attiecīgo maksājumu ar PIN koda ievadīšanu kā tas paredzēts Līguma 6.2. punktā. Līguma, tajā skaitā šīs Vienošanās ietvaros, Monea definētā maksājuma autorizācijas brīdis sakrīt ar Monea definētā maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi.

4.5. Monea definētais maksājums, attiecībā uz kuru Lietotājs veicis visas Vienošanās 4.3. un 4.4. punktā norādītās darbības, tiek uzskatīts par apstiprinātu Monea Maksājumu un Lietotājs to nevar atsaukt.

4.6. Lai izpildītu apstiprinātu Monea Maksājumu, Sabiedrība, izmantojot Nosūtītāja Reģistrēto karti, pieprasa no Nosūtītāja Kartes konta summu, kura sastāv no Vienošanās 4.3.1. punktā norādītās naudas summas, kuru Lietotājs kā Nosūtītājs vēlas pārskaitīt Pakalpojuma sniedzējam, un Līguma 7.2. punktā norādītās Komisijas maksas, kuru Lietotājs ir apņēmies maksāt Sabiedrībai, kopsummas. Apstiprinot šo Vienošanos tās 3. punktā noteiktajā kārtībā, Lietotājs visas šīs Vienošanās darbības laikā neatsaucami pilnvaro Sabiedrību dot rīkojumus Lietotāja kartes bankai norakstīt no Lietotāja (Nosūtītāja) Kartes konta apstiprināta Monea Maksājuma izpildīšanai naudas summu, kas identiska šajā punktā minētajai naudas kopsummai.

4.7. Saņemot apstiprinājumu no Lietotāja kartes bankas, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu), Sabiedrība pārskaita uz Pakalpojuma sniedzēja IBAN konta numuru, kurš norādīts kā Pakalpojuma sniedzēja unikālais identifikators, tādu naudas summu, kura identiska Vienošanās 4.3.1. punktā norādītajai naudas summai.

4.8. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība var pārskaitīt Vienošanās 4.3.1. punktā norādīto naudas summu uz Vienošanās 4.7. punktā minēto Pakalpojuma sniedzēja IBAN konta numuru nekavējoties pēc tam, kad Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas ir saņēmusi šīs Vienošanās 4.7. punktā minēto apstiprinājumu, pirms Sabiedrība šīs Vienošanās 4.6. punktā minēto naudas kopsummu ir faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē. Gadījumā, ja Sabiedrība pārskaita naudas summu uz Pakalpojumu sniedzēja Vienošanās 4.7. punktā minēto IBAN konta numuru pirms Vienošanās 4.6. punktā minētās naudas kopsummas faktiskas saņemšanas Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē, Sabiedrība iegūst prasījuma tiesības pret Lietotāju (Nosūtītāju) tādā apmērā, kurš identisks naudas summas, kuru Sabiedrība, izpildot Lietotāja apstiprinātu Monea Maksājumu, ir pārskaitījusi uz Pakalpojumu sniedzēja Vienošanās 4.7. punktā minēto IBAN konta numuru, un Komisijas maksas kopsummai, atņemot naudas summu, kuru Sabiedrība no Lietotāja faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā saistībā ar attiecīgā Monea Maksājuma izpildīšanu.

4.9. Sabiedrība nodrošina Monea Maksājuma veikšanu tikai EUR (eiro) valūtā. Sabiedrība neveic maksājuma summas konvertēšanu. Ja Vienošanās 4.6. punktā norādītā naudas kopsumma Lietotāja kartes kontā ir citā valūtā, nevis EUR, tās konvertēšanu var veikt Lietotāja kartes banka, pamatojoties uz Lietotāja un Lietotāja kartes bankas starpā pastāvošo vienošanos.

4.10. Maksimālais Monea Maksājuma izpildes laiks ir divas darba dienas no Monea definētā maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža.

4.11. Monea definētā maksājuma rīkojums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Monea definētais maksājums saskaņā ar Vienošanās 4.5. punktu ir kļuvis par apstiprinātu Monea Maksājumu. Lietotājs nevar atsaukt saņemtu Monea Maksājuma rīkojumu.

4.12. Sabiedrībai ir pienākums izpildīt tikai apstiprinātu Monea Maksājumu.

4.13. Informācija par Pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un Unikālo identifikatoru ir automātiski iekļauta Monea definētā maksājuma rīkojuma formā, un Lietotājam nav iespēja šo informāciju mainīt. Lietotājam ir pienākums pārliecināties par minētās informācijas pareizību, pirms Lietotājs autorizē Monea definēto maksājumu. Sabiedrībai ir pienākums pārliecināties, ka Monea definētā maksājuma rīkojuma formā norādītais Pakalpojuma sniedzēja unikālais identifikators atbilst Pakalpojumu sniedzējam.

4.14. Sabiedrība izpilda Monea definētā maksājuma rīkojumu pamatojoties tikai un vienīgi uz tajā norādīto Pakalpojumu sniedzēja unikālo identifikatoru. Gadījumā, ja Lietotājs nav pārliecinājies, ka vēlas pārskaitīt attiecīgo naudas summu konkrētajam Monea definētā maksājuma rīkojuma formā norādītajam Pakalpojuma sniedzējam uz konkrēto Monea definētā maksājuma rīkojuma formā norādīto Pakalpojuma sniedzēja unikālo identifikatoru, Sabiedrība nav atbildīga par Monea definētā maksājuma neizpildīšanu vai kļūdainu izpildīšanu un par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam varētu būt radušies, tajā skaitā bet ne tikai, Sabiedrībai nav pienākums atgriezt Lietotājam (Nosūtītājam) ne Vienošanās 4.3.1. punktā norādīto naudas summu, ne arī Komisijas maksu.

4.15. Lietotājs ir atbildīgs par tās informācijas, kuru tas norādījis saskaņā ar šīs Vienošanās 4.3.1. punktu un 4.3.2. punktu, pareizību, un Sabiedrība neatbild par zaudējumiem un / vai kaitējumu, kuri varētu būt radušies, ja Lietotājs, dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea definēto maksājumu, ir kļūdījies, norādot iepriekš minēto informāciju. Tajā skaitā, Lietotājs piekrīt, ka Monea definēto maksājumu veikšanai Lietotājam saskaņā ar šīs Vienošanās 4.3.1. punktu var tikt prasīts norādīt klienta numuru, rēķina numuru vai citu Pakalpojuma sniedzēja noteiktu Lietotāju identificējošu informāciju. Lietotājs apzinās, ka nepareiza lietotāja numura, rēķina numura vai citas Vienošanās 4.3.1. punktā minētas informācijas norādīšanas gadījumā Pakalpojumu sniedzējam var nebūt iespējams identificēt un apstrādāt Lietotāja veikto maksājumu.

4.16. Gadījumā, ja Lietotājs ir kļūdījies, norādot Vienošanās 4.3.1. un / vai 4.3.2. punktā minēto informāciju, Sabiedrība, saņemot attiecīgu Lietotāja iesniegumu, cenšas atgūt ar attiecīgo Monea definēto maksājumu saistīto naudas summu, un Lietotājam ir pienākums divu nedēļu laikā no attiecīga Sabiedrības rēķina saņemšanas segt Sabiedrības izdevumus, kuri Sabiedrībai radušies, cenšoties atgūt ar šādu Monea definēto maksājumu saistīto naudas summu.

4.17. Monea Maksājums ir uzskatāms par izpildītu brīdī, kad Vienošanās 4.3.1.punktā minētā naudas summa ir tikusi ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja kontā ar Vienošanās 4.7. punktā minēto IBAN konta numuru, neatkarīgi no tā, vai un kad Pakalpojumu sniedzēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs minēto naudas summu dara pieejamu Pakalpojumu sniedzējam.

4.18. Sabiedrībai ir tiesības atteikties izpildīt apstiprinātu Monea Maksājumu šādos gadījumos:

4.18.1. Ja nav ievēroti šīs Vienošanās un / vai Līguma noteikumi, tajā skaitā, bet ne tikai:

4.18.1.1. Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas nav saņēmusi Vienošanās 4.7. punktā minēto apstiprinājumu, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu);

4.18.1.2. Naudas summa, kuru Lietotājs norādījis Monea Maksājuma rīkojumā saskaņā ar šīs Vienošanās 4.3.1. punktu, pārsniedz noteiktos Monea Maksājuma apjoma ierobežojumus;

4.18.1.3. Izpildot Monea Maksājuma rīkojumu, tiktu pārsniegti Monea Maksājuma intensitātes ierobežojumi vai Lietotāja noteiktie Monea Maksājuma limiti;

4.18.2. Sabiedrība bloķē Lietotāja Monea aplikācijas profilu Līguma 6. nodaļā noteiktajā kārtībā.

4.18.3. Monea Maksājuma izpildi aizliedz spēkā esošo normatīvo aktu prasības vai tā nav iespējama, ņemot vērā Sabiedrības saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

4.19. Informācija par Monea Maksājuma izpildīšanas atteikuma iemesliem, kā arī to kļūdu labošanas procedūru, kas bijušas par pamatu atteikumam, Sabiedrība ne vēlā kā Vienošanās 4.10. punktā paredzētajā termiņā Nosūtītājam nodrošina Lietotāja Monea aplikācijas profila atskaišu sadaļā. 

4.20. Ja Sabiedrība ir atteikusies izpildīt Monea Maksājuma rīkojumu Vienošanās 4.18. punktā noteiktajos gadījumos, Monea Maksājuma rīkojums netiek uzskatīts par apstiprinātu.

4.21. Sabiedrība Lietotāja Monea aplikācijas profila maksājumu atskaišu sadaļā nekavējoties nodrošina Lietotājam pieejamu atskaiti par tā Monea Maksājumiem.

4.22. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Sabiedrība negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par Monea aplikācijas un / vai Lietotāja Monea aplikācijas profila nepārtrauktu darbību un pieejamību rīkojuma došanai Sabiedrībai par Monea definēto maksājuma veikšanu.

4.23. Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt (papildināt vai samazināt) to Pakalpojumu sniedzēju loku, kuru rēķinu apmaksa iespējama, izmantojot Monea definētos maksājumus.

4.24. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība tikai un vienīgi izpilda Lietotāja dotu Monea definētā maksājuma rīkojumu saskaņā ar Likumu, Līgumu un Vienošanos. Šī Vienošanās negroza un neatceļ Lietotāja un Pakalpojuma sniedzēja savstarpējās tiesiskās attiecības un to saturu. Tajā skaitā, bet ne tikai, šī Vienošanās neskar Lietotāja tiesības un / vai pienākumu veikt maksājumu Pakalpojumu sniedzējam, kā arī šāda maksājuma apmēru un veikšanas nosacījumus (tajā skaitā termiņus). Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Sabiedrībai nav pienākuma un tā neiesaistīsies jebkādu domstarpību, strīdu vai nesaskaņu risināšanā starp Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju, tajā skaitā, bet ne tikai, gadījumos, kad Pakalpojumu sniedzējs nespēj veikt Lietotāja veiktā maksājuma identificēšanu, ja Lietotājs kļūdījies norādot 4.3.1. punktā minēto informāciju. Saņemot attiecīgu Lietotāja rakstisku pieprasījumu, Sabiedrība, papildus 4.21. punktā noteiktajam, var sniegt Lietotājam informāciju par Monea definētā maksājuma izpildīšanu.

 

5. Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam

5.1. Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam veikšanas kārtība ir noteikta šajā Vienošanās 5. nodaļā, un Līguma 9. nodaļa Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanai nav piemērojama. Līgumā ietvertā atsauce uz Līguma 9.1. punktu šīs Vienošanās piemērošanas vajadzībām saistībā ar Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 5.4. punktu, savukārt atsauce uz Līguma 9. nodaļu uzskatāma par atsauci uz Vienošanās 5. nodaļu.

5.2. Lai veiktu Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, Lietotājs savā Monea aplikācijas profilā rēķinu izvēlnē izvēlas jauna maksājuma pievienošanas opciju, kā rezultātā Lietotāja Monea aplikācijas profilā tiek atvērta attiecīga maksājuma rīkojuma forma (šablons), kuru Lietotājam ir iespēja saglabāt kā savu definēto maksājumu. 

5.3. Izmantojot Lietotāja Monea aplikācijas profilu, Lietotājs dod Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam - pārskaitīt noteiktu naudas summu personai, kura nav kļuvusi par Sabiedrības klientu, konkrētā Monea maksājuma rīkojuma formā norādot:

5.3.1. Nereģistrētā saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja Nereģistrēts saņēmējs ir fiziska persona) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (ja Nereģistrēts saņēmējs ir juridiska persona);

5.3.2. Nereģistrētā saņēmēja unikālo identifikatoru.;

5.3.3. Naudas summas apmēru, kuru Lietotājs vēlas pārskaitīt Nereģistrētam saņēmējam;

5.3.4. Nereģistrētam saņēmējam paredzētu konkrētā Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam aprakstu, ja Lietotājs vēlas sniegt šādu informāciju Nereģistrētam saņēmējam. Sabiedrībai, ciktāl to pieļauj pamērojamie normatīvie akti, neiestājas nekāda atbildība par minētās informācijas saturu.

5.4. Dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam Vienošanās 5.3. punktā noteiktajā kārtībā, rīkojuma došanas ietvaros (pirms Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam faktiskas izpildīšanas), Lietotājs dod piekrišanu (autorizē) Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, apstiprinot attiecīgo maksājumu ar PIN koda ievadīšanu kā tas paredzēts Līguma 6.2. punktā. Līguma, tajā skaitā šīs Vienošanās ietvaros, Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam autorizācijas brīdis sakrīt ar Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam rīkojuma saņemšanas brīdi.

5.5. Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam, attiecībā uz kuru Lietotājs veicis visas Vienošanās 5.3. un 5.4. punktā norādītās darbības, tiek uzskatīts par apstiprinātu Monea Maksājumu un Lietotājs to nevar atsaukt.

5.6. Lai izpildītu apstiprinātu Monea Maksājumu, Sabiedrība, izmantojot Nosūtītāja Reģistrēto karti, pieprasa no Nosūtītāja Kartes konta summu, kura sastāv no Vienošanās 5.3.3. punktā norādītās naudas summas, kuru Lietotājs kā Nosūtītājs vēlas pārskaitīt Nereģistrētam saņēmējam, un Līguma 7.2. punktā norādītās Komisijas maksas, kuru Lietotājs ir apņēmies maksāt Sabiedrībai, kopsummas. Apstiprinot šo Vienošanos tās 3. punktā noteiktajā kārtībā, Lietotājs visas šīs Vienošanās darbības laikā neatsaucami pilnvaro Sabiedrību dot rīkojumus Lietotāja kartes bankai norakstīt no Lietotāja (Nosūtītāja) Kartes konta apstiprināta Monea Maksājuma izpildīšanai naudas summu, kas identiska šajā punktā minētajai naudas kopsummai.

5.7. Saņemot apstiprinājumu no Lietotāja kartes bankas, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu), Sabiedrība pārskaita uz Nereģistrēta saņēmēja IBAN konta numuru, kurš norādīts kā Nereģistrēta saņēmēja unikālais identifikators, tādu naudas summu, kura identiska Vienošanā 5.3.3. punktā norādītajai naudas summai.

5.8. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība var pārskaitīt Vienošanās 5.3.3. punktā norādīto naudas summu uz Vienošanās 5.7. punktā minēto Nereģistrēta saņēmēja IBAN konta numuru nekavējoties pēc tam, kad Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas ir saņēmusi šīs Vienošanās 5.7. punktā minēto apstiprinājumu, pirms Sabiedrība šīs Vienošanās 5.6. punktā minēto naudas kopsummu ir faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē. Gadījumā, ja Sabiedrība pārskaita naudas summu uz Nereģistrēta saņēmēja Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru pirms Vienošanās 5.6. punktā minētās naudas kopsummas faktiskas saņemšanas Sabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē, Sabiedrība iegūst prasījuma tiesības pret Lietotāju (Nosūtītāju) tādā apmērā, kurš identisks naudas summas, kuru Sabiedrība, izpildot Lietotāja apstiprinātu Monea Maksājumu, ir pārskaitījusi uz Nereģistrēta saņēmēja Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru, un Komisijas maksas kopsummai, atņemot naudas summu, kuru Sabiedrība no Lietotāja faktiski saņēmusi Sabiedrības norēķinu kontā saistībā ar attiecīgā Monea Maksājuma izpildīšanu.

5.9. Sabiedrība nodrošina Monea Maksājuma veikšanu tikai EUR (eiro) valūtā. Sabiedrība neveic maksājuma summas konvertēšanu. Ja Vienošanās 5.6. punktā norādītā naudas kopsumma Lietotāja kartes kontā ir citā valūtā, nevis EUR, tās konvertēšanu var veikt Lietotāja kartes banka, pamatojoties uz Lietotāja un Lietotāja kartes bankas starpā pastāvošo vienošanos.

5.10. Maksimālais Monea Maksājuma izpildes laiks ir divas darba dienas no Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam rīkojuma saņemšanas brīža.

5.11. Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam rīkojums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam saskaņā ar Vienošanās 5.5. punktu ir kļuvis par apstiprinātu Monea Maksājumu. Lietotājs nevar atsaukt saņemtu Monea Maksājuma rīkojumu.

5.12. Sabiedrībai ir pienākums izpildīt tikai apstiprinātu Monea Maksājumu.

5.13. Sabiedrība izpilda Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, pamatojoties tikai un vienīgi uz tajā norādīto Nereģistrēta saņēmēja unikālo identifikatoru. Gadījumā, ja Lietotājs nav pārliecinājies par Nereģistrēta saņēmēja unikālā identifikatora pareizību, Sabiedrība nav atbildīga par Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam neizpildīšanu vai kļūdainu izpildīšanu un par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam varētu būt radušies, tajā skaitā bet ne tikai, Sabiedrībai nav pienākums atgriezt Lietotājam (Nosūtītājam) ne Vienošanās 5.3.3. punktā norādīto naudas summu, ne arī Komisijas maksu.

5.14. Lietotājs ir atbildīgs par tās informācijas, kuru tas norādījis saskaņā ar šīs Vienošanās 5.3.1. - 5.3.4. punktu, pareizību, un Sabiedrība neatbild par zaudējumiem un / vai kaitējumu, kuri varētu būt radušies, ja Lietotājs, dodot Sabiedrībai rīkojumu izpildīt Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam, ir kļūdījies, norādot iepriekš minēto informāciju.

5.15. Gadījumā, ja Lietotājs ir kļūdījies, norādot Vienošanās 5.3.1.-5.3.4. punktā minēto informāciju, Sabiedrība, saņemot attiecīgu Lietotāja iesniegumu, cenšas atgūt ar attiecīgo Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam saistīto naudas summu, un Lietotājam ir pienākums divu nedēļu laikā no attiecīga Sabiedrības rēķina saņemšanas segt Sabiedrības izdevumus, kuri Sabiedrībai radušies, cenšoties atgūt ar šādu Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam saistīto naudas summu.

5.16. Monea Maksājums ir uzskatāms par izpildītu brīdī, kad Vienošanās 5.3.3.punktā minētā naudas summa ir tikusi ieskaitīta Nereģistrēta saņēmēja kontā ar Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru, neatkarīgi no tā, vai un kad Nereģistrēta saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs minēto naudas summu dara pieejamu Nereģistrētam saņēmējam.

5.17. Sabiedrībai ir tiesības atteikties izpildīt apstiprinātu Monea Maksājumu šādos gadījumos:

5.17.1. Ja nav ievēroti šīs Vienošanās un / vai Līguma noteikumi, tajā skaitā, bet ne tikai:

5.17.1.1. Sabiedrība no Lietotāja kartes bankas nav saņēmusi Vienošanās 5.7. punktā minēto apstiprinājumu, ka Lietotāja Kartes kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai izpildītu Lietotāja apstiprināto Monea Maksājumu (ieskaitot Komisijas maksu);

5.17.1.2. Naudas summa, kuru Lietotājs norādījis Monea Maksājuma rīkojumā saskaņā ar šīs Vienošanās 5.3.3. punktu, pārsniedz noteiktos Monea Maksājuma apjoma ierobežojumus;

5.17.1.3. Izpildot Monea Maksājuma rīkojumu, tiktu pārsniegti Monea Maksājuma intensitātes ierobežojumi vai Lietotāja noteiktie Monea Maksājuma limiti;

5.17.2. Sabiedrība bloķē Lietotāja Monea aplikācijas profilu Līguma 6. nodaļā noteiktajā kārtībā.

5.17.3. Monea Maksājuma izpildi aizliedz spēkā esošo normatīvo aktu prasības vai tā nav iespējama, ņemot vērā Sabiedrības saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

5.17.4. Sabiedrībai pastāv pamatotas aizdomas, ka norēķina konts ar Vienošanās 5.7. punktā minēto IBAN konta numuru ir atvērts juridiskai personai vai fiziskai personai, kuras nosaukums un/vai reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un/vai personas kods neatbilst Lietotāja saskaņā ar Vienošanās 5.3.1. punktu norādītajai informācijai.

5.18. Informācija par Monea Maksājuma izpildīšanas atteikuma iemesliem, kā arī to kļūdu labošanas procedūru, kas bijušas par pamatu atteikumam, Sabiedrība ne vēlā kā Vienošanās 5.10. punktā paredzētajā termiņā Nosūtītājam nodrošina Lietotāja Monea aplikācijas profila atskaišu sadaļā.

5.19. Ja Sabiedrība ir atteikusies izpildīt Monea Maksājuma rīkojumu Vienošanās 5.17. punktā noteiktajos gadījumos, Monea Maksājuma rīkojums netiek uzskatīts par apstiprinātu.

5.20. Sabiedrība Lietotāja Monea aplikācijas profila maksājumu atskaišu sadaļā nekavējoties nodrošina Lietotājam pieejamu atskaiti par tā Monea Maksājumiem.

5.21. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Sabiedrība negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par Monea aplikācijas un / vai Lietotāja Monea aplikācijas profila nepārtrauktu darbību un pieejamību rīkojuma došanai Sabiedrībai par Monea maksājuma nereģistrētam saņēmējam veikšanu.

5.22. Piekrītot šīs Vienošanās noteikumiem, Lietotājs apzinās, ka Vienošanās 5.nodaļā minētie pakalpojumi (t.i., Monea maksājums nereģistrētam saņēmējam) var nebūt pieejams uzreiz pēc Vienošanās noslēgšanas. Neatkarīgi no iepriekšminētā, šīs Vienošanās noteikumi un nosacījumi attiecībā uz Monea maksājumu nereģistrētam saņēmējam kļūst automātiski saistoši brīdī, kad pakalpojums Monea aplikācijā nodrošināts.

 

6. Pakalpojuma sniegšanas maksa

6.1. Par pakalpojumiem, ko Sabiedrība sniedz Lietotājam saskaņā ar šo Vienošanos, Lietotājs maksā Sabiedrībai Komisijas maksu Līguma 7. nodaļā noteiktajā apmērā un Līgumā un šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā.

6.2. Jebkuru šaubu novēršanai, Līguma 7.6. punkts saistībā ar Vienošanās 2.1. punktā noteikto maksājumu pakalpojumu sniegšanu nav piemērojams.

 

7. Personas datu apstrāde

7.1. Lietotājs piekrīt, ka, papildus Līgumā noteiktajam, Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus saskaņā ar šo Vienošanās 7. nodaļu.

7.2. Šajā Vienošanās noteikto saistību izpildei, ar mērķi sniegt Lietotājam Vienošanās 2.1. punktā noteiktos pakalpojumus, Sabiedrība, papildus Līgumā norādītajiem datu veidiem, apstrādā arī šādus datus:

7.2.1. Informācija par Lietotāja noslēgtajiem līgumiem ar Pakalpojumu sniedzējiem (līguma numurs, rēķina numurs, klienta numurs, maksājumu summa u.tml.).

7.2.2. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība no Pakalpojumu sniedzējiem saņem un apstrādā Lietotāja personas datus, kas nepieciešami šajā Vienošanās paredzēto pakalpojumu sniegšanai un kas minēti Vienošanās 7.2.1.punktā.

7.3. Lai nodrošinātu Monea definētā maksājuma veikšanu un, jo īpaši, Pakalpojumu sniedzēja iespēju sazināties ar Lietotāju saistībā ar Monea definēto maksājumu, Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība Pakalpojumu sniedzējam, kuram Lietotājs pārskaitījis naudas summu, izmantojot Monea definēto maksājumu, nodod šādus Lietotāja datus:

7.3.1. Lietotāja vārds un uzvārds, ko Lietotājs norādījis Sabiedrībai saskaņā ar Līguma 11.2.1.punktu;

7.3.2. Lietotāja Personas kods, ko Lietotājs norādījis Sabiedrībai saskaņā ar Līguma 11.2.2.punktu;

7.3.3. Lietotāja Reģistrētais tālruņa numurs, ko Lietotājs norādījis Sabiedrībai saskaņā ar Līguma 11.2.4.punktu;

7.3.4.  Lietotāja unikālais identifikators;

7.3.5.  Informācija, ko Lietotājs norādījis brīvi aizpildāmajā maksājuma apraksta laukā (Vienošanās 4.3.2. punkts un 5.3.4. punkts).

7.4. Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus saskaņā ar Sabiedrības Personas datu aizsardzības politiku, kas elektroniski pieejama Sabiedrības interneta vietnē http://www.monea.me/lv-lv/personas-datu-aizsardziba/,un kas uzskatāma par Līguma un šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

 

8. Apliecinājumi

8.1. Lietotājs sniedz sekojošus apliecinājumus, kuriem jābūt spēkā esošiem un patiesiem šīs Vienošanās spēkā stāšanās brīdī kā arī visā tās darbības laikā:

8.1.1. Nereģistrētais saņēmējs ir Latvijas republikas rezidents.

8.1.2. Lietotājs izmantos Monea definēto maksājumu tikai un vienīgi apmaksājot Pakalpojumu sniedzēja Lietotājam izrakstītu rēķinu un / vai norēķinoties par pakalpojumiem, kurus izmantojis vai saņēmis Lietotājs.

8.1.3. Lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz privāttiesisku vienošanos, ir ieguvis tiesības veikt tāda rēķina, kuru Pakalpojumu sniedzējs nav izrakstījis Lietotājam, apmaksu, kā arī apņemas izpildīt visus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tajā skaitā, bet ne tikai, paziņošanas pienākumu, saistībā ar šāda rēķina apmaksu.

8.1.4. Lietotājs neizmantos Monea saimnieciskās darbības ietvaros un Lietotājs neizmantos Monea norēķinoties par precēm un/vai pakalpojumiem, izņemot Monea definēto maksājumu veikšanu.

8.1.5. Lietotājs izmantos Monea tikai savstarpējiem norēķiniem privātiem mērķiem privātpersonu starpā, izņemot Monea definēto maksājumu veikšanu, nepārsniedzot Sabiedrības noteiktos Monea maksājumu apjoma un intensitātes ierobežojumus.

8.2. Šīs Vienošanās spēkā stāšanās brīdī Līguma 5.1.10. punktā minētais apliecinājums tiek izteikts Vienošanās 8.1.3. punkta redakcijā, savukārt Līguma 5.1.11. punktā minētais apliecinājums tiek izteikts Vienošanās 8.1.4. redakcijā. Citus Līguma 5. nodaļā minētos apliecinājumus šīs Vienošanās spēkā stāšanās negroza.

8.3. Jebkuru šaubu novēršanai, saistībā ar šajā Vienošanās 8. nodaļā minētajiem apliecinājumiem piemērojami Līguma 5.2.-5.3. punkti.

 

9. Vienošanās spēkā stāšanās, darbības termiņš un izbeigšana

9.1. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz Lietotājs ir veicis Vienošanās 3.2. punktā minētās darbības un Sabiedrība nodrošinājusi Lietotājam pieeju izvēlnei „Rēķini”, izņemot Vienošanās 3.3. punktā noteikto gadījumu, kad šī Vienošanās stājās spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Šī Vienošanās tās spēkā stāšanās brīdī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un ir spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā starp Lietotāju un Sabiedrību noslēgtais Līgums.

9.3. Pēc šīs Vienošanās stāšanās spēkā uzskatāms, ka termins “Līgums” (kā tas lietots Līgumā) ietver arī šo Vienošanos.

9.4. Puses var izbeigt šo Vienošanos, Līguma 15. nodaļā noteiktajā kārtībā. Jebkuru šaubu novēršanai, Vienošanās Līguma 15. nodaļā noteiktajā kārtībā var tikt izbeigta, arī neizbeidzot Līgumu.

 

10. Citi noteikumi

10.1. Sabiedrības sniedz Lietotājam un Lietotājs izmanto Vienošanās 2.1. punktā minētos maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Lietotāja un Sabiedrības starpā noslēgtajā Līgumā un šajā Vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, ietvertajām tiesībām, pienākumiem, saistībām un apliecinājumiem, ko Lietotājs un Sabiedrība ir uzņēmušies un snieguši viens otram.

10.2. Ciktāl šī Vienošanās nenosaka savādāk, šīs Vienošanās 2. punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līgumā noteiktās Lietotāja un Sabiedrības tiesības, pienākumus, saistības un apliecinājumus, ko Lietotājs un Sabiedrība uzņemas un sniedz viens otram saistībā ar Monea izmantošanu.

10.3. Ja vien šajā Vienošanās nav tieši noteikts pretējais, nekas šajā Vienošanās nav tulkojams tādējādi, ka tas ierobežotu vai pārgrozītu jebkuru no Līguma noteikumiem un/vai izslēgtu jebkura no Līguma noteikumiem piemērošanu.

10.4. Jautājumos, ko tieši neregulē šī Vienošanās, attiecībās starp Lietotāju un Sabiedrību ir piemērojami Līguma noteikumi.

10.5. Ja jautājums regulē gan šī Vienošanās, gan Līgums, tad saistībā ar šīs Vienošanās 2. punktā minētajiem pakalpojumiem noteicošie ir Vienošanās noteikumi.

10.6. Lietotājs ir atbildīgs par visas informācijas, ziņu un datu, ko Lietotājs sniedzis Sabiedrībai saskaņā ar šo Vienošanos vai šīs Vienošanās izpildes procesā, saturu, pareizību, precizitāti un atbilstību Līguma un Vienošanās noteikumiem.

10.7. Šajā Vienošanās lietotajiem Monea aplikācijas izvēļņu nosaukumiem ir informatīvs raksturs, un Lietotājs apzinās, ka Sabiedrība izvēļņu un dialoga logu nosaukumus var mainīt pēc saviem ieskatiem.

 

Līguma versija sagatavota  2016. gada 15. septembrī, stājas spēkā 2016. gada 15. septembrī. Papildināti 2018.gada 25.maijā.

 

Lejupielādē Monea mobilo aplikāciju

iTunes Google Play
© Monea 2017 Visas tiesības ir aizsargātas.

Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb “cookies” (angļu val.). Lietojot šo mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu uzkrāšanai un izmantošanai ierīcē, kuru Jūs izmantojat. Sīkdatnē anonīmā veidā tiek uzkrāta informācija par mājaslapas apmeklējumu, lai nodrošinātu mājaslapas darbību Jums piemērotā veidā. Veicot sīkdatņu izdzēšanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī.